Det finns en nyare publikation över denna statistik: Arbetspensionsansökningar

Arbetspensionsansökningar

Sjukpensionsavgöranden år 2017

Avslagsprocenten för sjukpensioner 2017

År 2017 avgjordes 21 800 nya sjukpensionsansökningarna i arbetspensionssystemet. Av dessa avslogs ca 30 procent. Vanligast var det att man ansökte om sjukpension på grund av sjukdomar i rörelseorganen (7 600) och näst vanligast för psykisk ohälsa (6 400). I båda dessa sjukdomsgrupper avslogs en tredjedel av ansökningarna. Den lägsta avslagsprocenten hade de som ansökte om pension på grund av tumörer (1 500). I den gruppen utgjorde avslagen ca 6 procent.

Genomsnittliga totala handläggningstider för arbetspensionsansökningar år 2017

Handlaggningstid av arbetspensionsansökningar 2017

År 2017 handlades sjukpensionsansökningarna i pensionsanstalterna i genomsnitt på 62 dagar. Handläggningstiden för var 36 dagar och för familjepensionsansökningar var den 23 dagar. År 2017 trädde partiell förtida ålderspension i kraft. Dessa ansökningar handlades i arbetspensionsanstalterna i genomsnitt på 13 dagar. I genomsnitt var handläggningstiderna hos den offentliga sektorns anstalter kortare än hos den privata sektorns anstalter.

Tabeller:

Diagram:

This is staging