När livslängden för personer i en viss ålder förändras syns det som en förändring av den förväntade livslängden. Den förväntade livslängden är det antal år som personer i en viss ålder ännu förväntas leva efter granskningstidpunkten, om dödligheten hålls på samma nivå som vid granskningstidpunkten.

Som mått på dödligheten används dödsrisktal qxt i olika åldrar. Dödsrisken uttrycker sannolikheten för att en person som under kalenderåret t är x år gammal avlider innan han eller hon fyller x+1 år. När dödligheten minskar, ökar den förväntade livstiden, dvs. människor förväntas leva längre.

År 2009 var den förväntade återstående livstiden för 63-åringar ca 21 år. Under de senaste 10 åren har den ökat med ca två år. Dödligheten har alltså minskat.

Enligt Statistikcentralen har livslängdens utveckling upprepade gånger underskattats i befolkningsprognoser på lång sikt. Man har inte lyckats förutse hur medicinska uppfinningar och förbättrade levnadsvanor har bidragit till ett längre liv. Eftersom man i förväg inte vet hur länge människor kommer att leva, är den förväntade livslängden tills vidare det bästa sättet att uppskatta livslängdens ökning.

This is staging