Tilläggspensioner regleras på EU-nivå genom direktiv och solvensramar. Solvensen hos aktörer som tillhandahåller tilläggspensioner övervakas av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA. På EU-nivå pågår också europeiska tilläggspensionsprojekt med målet att ta fram gemensamma europeiska tilläggspensionsprodukter.

IORP-direktivet

Kommissionens förslag till omarbetning av Europaparlamentets och rådets direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (2003/41/EG, IORP-direktivet) gavs 27.3.2014 (COM(2014) 167 final). Förslaget var en del av ett åtgärdspaket i syfte att främja nya sätt att få långsiktig finansiering i bruk och stödja återställandet av en hållbar ekonomisk tillväxt i Europa.

Avsikten med kommissionens förslag till revidering av IORP-direktivet är att öka långvariga placeringar. Reformen har tre huvudsakliga mål:

  • Säkra ett tillräckligt skydd mot risker för de personer som är försäkrade i tjänstepensionssystemen
  • Undanröja hinder för tillhandahållandet av tjänster i gränsöverskridande fall och på det sättet dra full nytta av den inre marknaden för tjänstepensioner
  • Förbättra förutsättningarna för tjänstepensionsfondernas placeringsverksamhet.

IORPS gäller verksamheten i och tillsynen av institutioner som tillhandahåller arbetsmarknadsbaserade tilläggspensioner, tjänstepensioner. I Finland berörs pensionsstiftelser och -kassor till den del de erbjuder andra pelarens tilläggspensioner. IORP-direktivet tillämpas inte på lagstadgade arbetspensioner i Finland. De omfattas av EU-förordningarna om social trygghet (883/2004 och 987/2009). Kommissionen har inte föreslagit att IORP-direktivets tillämpningsområde ska ändras.

Direktivet trädde i kraft i december 2016. Direktivet har införlivats som en del av den nationella lagstiftningen genom att ändra lagen om pensionsstiftelser, lagen om försäkringskassor, lagen om premiebaserade tilläggspensionsarrangemang vid pensionsstiftelser och pensionskassor samt försäkringsbolagslagen. Ändringarna har trätt i kraft i början av år 2019.  

Solvens II-direktivet

Inom Europeiska unionen har solvensregleringen och –tillsynen av liv- och skadeförsäkringsföretag reformerats under en lång tid. Målet för reformen är en harmoniserad, helhetsbetonad och riskbaserad solvensram, som främjar den interna konkurrensen inom EU, en effektiv kapitalanvändning samt företagens riskhantering och som därigenom effektiverar skyddet av den försäkrades intressen.

Solvens II-direktivet reviderar solvensbestämmelserna för försäkringsföretag och förenar samtidigt flera direktiv om försäkringsverksamhet till en enda helhet. I Finland berörs liv-, skade- och återförsäkringsbolag och försäkringsföreningar av ändringarna enligt Solvens II-direktivet.

Lagändringarna gällande Solvens II-direktivet trädde i kraft 1.1.2016.

På andra webbplatser:

Resaver-tilläggpensionen

Resaver är en tilläggspensionsfond som omfattar hela EU och är avsedd för organisationer som bedriver forskning. Resaver-pensionsfonden är etablerad i Belgien, vars lagstiftning den omfattas av.

Till Resaver-konsortiet kan alla organisationer som bedriver forskning och verkar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ansluta sig. Tills vidare har det fullvärdiga medlemmar från fyra olika EU-länder (Nederländerna, Italien, Österrike och Ungern). Konsortiets medlemmar kan erbjuda sina anställda Resaver-tilläggspension.

Pensionen som Resaver tillhandahåller är avgiftsbestämd. De procentuella avgifterna är olika i olika länder. Pensionsåldern bestäms utgående från var man har tjänat in pensionsrätten. Pensionen består enbart av ålderdomstrygghet.

De första avgifterna betalades in i Resaver-fonden i mars 2017.

På andra webbplatser:

Europeisk tilläggpension (PEPP)

Förordning (EU) 2019/1238 som gäller en paneuropeisk privat pensionsprodukt (Pan-European personal pension product, PEPP) har trätt i kraft år 2019.   

För att PEPP-förordningen ska kunna tillämpas förutsätter det s.k. reglering på nivå 2. Det här innebär att kommissionen i förordningen har delegerats befogenhet att utfärda förordningar för att fastställa olika tekniska standarder. Regleringen på nivå 2 anses vara betydande för i den preciseras i praktiken mycket sådant som anges på nivå 1 (i själva PEPP-förordningen).  Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) arbetar för närvarande med att fastställa regleringen på nivå 2. Förordningen ska börja tillämpas i sin helhet när det har gått 12 månader från att bestämmelserna på lägre nivå som gäller reglering på nivå 2 har publicerats i EU:s officiella tidning.  

På andra webbplatser:


This is staging