ArPL-avgiften för löntagare inom den privata sektorn är i genomsnitt 22,4 procent av lönerna år 2020. I den genomsnittliga avgiften 24,4 procent har man beaktat den genomsnittliga kundåterbäringen 0,7 procent och genomsnittliga sänkningar av avgiftsdelarna för omkostnader, avgiftsförluster och lagstadgade avgifter. SjPL-avgiften är i genomsnitt 19,0 procent av lönerna är 2020.

I ArPL-avgiften för år 2020 har konkurrenskraftsavtalet mellan arbetsmarknadens centralorganisationer beaktats.

Arbetsgivarens andel av avgiften är i genomsnitt 16,95 procent av lönerna år 2020. ArPL-avgiften för avtalsarbetsgivare, som ingått ett försäkringsavtal, varierar beroende på arbetsgivarens storlek och de invalidpensioner som beviljats arbetsgivarens egna anställda. Små arbetsgivare betalar en jämnstor avgift.

ArPL-avgiften för avtalsarbetsgivare inom den privata sektorn

Arbetsgivaren är en avtalsarbetsgivare, om arbetsgivaren har fast anställda arbetstagare eller om arbetsgivaren under sex månader har betalat minst 8 676 euro i löner (gränsbelopp år 2020). En avtalsarbetsgivare är skyldig att ingå ett försäkringsavtal med någon pensionsanstalt, som arbetsgivaren själv väljer.

ArPL-avgiften för avtalsarbetsgivare, som tecknat en försäkring i ett arbetspensionsförsäkringsbolag, är 25,3 procent av lönerna år 2020. Från den grundläggande procentsatsen 25,3 procent görs eventuella sänkningar av avgiftsdelarna för omkostnader och avgiftsförluster beroende på arbetsgivarens storlek. Den slutliga avgiftsprocenten påverkas också av kundåterbäringar som sänker avgiften. De är olika i olika arbetspensionsförsäkringsbolag.

Arbetstagarens pensionsavgift av den totala avgiften är 7,15 procentenheter före 53 års ålder och efter fyllda 63 år och 8,65 procentenheter i åldern 53–62 år.

Om arbetsgivarens lönesumma, dvs. de löner som betalats till arbetstagarna, från två år tillbaka, år 2018, är större än 2,0865 miljoner euro, påverkas ArPL-avgiftens storlek också av invalidpensionsfall bland arbetsgivarens egna anställda under tidigare år. Avgiftens invalidpensionsdel beskrivs närmare på sidan Invalidpensionsavgiften inom olika sektorer.

I pensionsstiftelser och -kassor är försäkringsavgiften en understödsavgift.

Läs mer:

På andra webbplatser:

ArPL-avgiften för tillfälliga arbetsgivare inom den privata sektorn

Tillfälliga arbetsgivare är arbetsgivare som inte kontinuerligt har en enda anställd och som under sex månader betalar mindre än 8 676 euro i löner till sina tillfälliga anställda år 2020.

ArPL-avgiften för tillfälliga arbetsgivare är 25,3 procent av lönerna år 2020. Arbetstagarens andel är densamma som hos avtalsarbetsgivare. Tillfälliga arbetsgivare får ingen kundåterbäring, utan den inbetalda försäkringsavgiften är direkt den slutliga.

SjPL-avgiften enligt lagen om sjömanspensioner

SjPL-avgiften är i genomsnitt 19,0 procent av lönerna år 2020.

Arbetstagarens pensionsavgift är 7,15 procent före 53 års ålder och efter fyllda 63 år och 8,65 procent i åldern 53–62 år.

Arbetsgivarens andel av SjPL-avgiften är 11,4 procent av lönesumman år 2020.

Arbetspensionsförsäkringsavgiften för stora SjPL-arbetsgivare påverkas av invalidpensioner som beviljats till arbetsgivarens egna anställda genom självriskavgiften, i likhet med ArPL-avgiften.

En knapp tredjedel av pensionsutgiften enligt SjPL betalas ur statens budget. Arbetspensionsförsäkringarna enligt SjPL sköts av Sjömanspensionskassan.

Läs mer:

På andra webbplatser:

This is staging