I beräkningsgrunderna fastställs bland annat hur arbetspensionsanstalterna ska räkna försäkringsavgiften, ansvarsskulden och pensionsansvaret.  Dessutom bestäms det om den gemensamma beräkningsräntan, dvs. avkastningskravet. Arbetspensionsbolagen, pensionsstiftelserna och pensionskassorna samt de särskilda pensionsanstalterna har egna beräkningsgrunder.

På försäkringsavtalet mellan arbetsgivare och arbetspensionsbolag tillämpas försäkringsvillkor. I försäkringsvillkoren finns bestämmelser bl.a. om hur man fastställer vilka som omfattas av försäkringen, detaljer om försäkringens giltighet och upphörande samt hur försäkringsavgiften ska betalas till försäkringsgivaren och eventuella påföljder av försummelse av avgifter. I försäkringsvillkoren finns också bestämmelser om återlåning av försäkringsavgifter.

Beredning av beräkningsgrunderna och försäkringsvillkoren

Arbetspensionsbolagens beräkningsgrunder bereds i en beräkningsgrundssektion, som består av representanter för försäkringsbolagen, Pensionsskyddscentralen och social- och hälsovårdsministeriet.

Beräkningsgrunderna för pensionskassorna och -stiftelserna bereds i en kassa- och stiftelsegrupp med social- och hälsovårdsministeriets representant som ordförande och matematiker från Pensionsskyddscentralen och pensionsanstalternas servicebolag som medlemmar.

Beräkningsgrunderna för försäkringsavgifterna och ansvarsskulden ska uppgöras med särskild hänsyn till att de försäkrades förmåner tryggas, dvs. till att säkerställa att bolaget kan betala de framtida pensionerna (soliditetsprincipen).  När andra villkor uppgörs ska man fästa särskild uppmärksamhet vid att villkoren blir skäliga (skälighetsprincipen).

Pensionsbolagen ska samverka vid beredningen av försäkringsvillkoren och beräkningsgrunderna.  I grunderna får det bolagen emellan inte finnas skillnader som försvårar skötseln av gemensamma ärenden enligt arbetspensionslagarna.

Fastställande av beräkningsgrunderna och försäkringsvillkoren

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer försäkringsvillkoren och beräkningsgrunderna för arbetspensionsförsäkringen inom den privata sektorn (även LPA:s grunder).

Betalningsgrunderna för de arbetsgivare som följer StaPL fastställs genom statsrådets förordning. Finansministeriet fastställer omkostnadsandelen för pensionsavgiften. Betalningsgrunderna för de arbetsgivare som följer lagen om kommunala pensioner ges av Kevas delegation.

This is staging