Överföringsavgiften gäller specifika situationer där statens ämbetsverk, inrättningar och affärsverk ombildas till aktiebolag eller där kommunens verksamhet överförs till redan existerande aktiebolag. I sådana fall betalar den privata sektorns pensionsanstalt, som försäkrat det nya bolaget, överföringsavgiften till staten under tio års tid.

Avgiften är 80 procent av den utjämningsdel som ingår i den försäkringsavgift som innehålls av de överförda arbetstagarnas löner. Överföringsavgiften betalas emellertid endast i de fall där minst 200 arbetstagare överförs samtidigt.

Till följd av bolagiseringen av statens ämbetsverk, inrättningar och affärsverk förlorar staten pensionspremieintäkterna för de arbetstagare som överförts.

Den pensionsanstalt som försäkrat de överförda arbetstagarna måste i stället under de första åren – på grund av den ökade lönesumman – svara för en större del av de gemensamt bekostade pensionsutgifterna än vad den själv gett upphov till.

Genom överföringsavgiften gottgörs staten för en del av de kostnader som personalöverföringen medfört. Överföringsavgiften innebär också att ansvaret för den gemensamt bekostade pensionsutgiften minskar för den pensionsanstalt som tagit emot försäkringsbeståndet.

Arbetstagarna överförs från lagen om statens pensioner till lagen om pension för arbetstagare. Den överförda arbetstagarens pension bestäms enligt StaPL för tiden före bolagiseringen och efter det enligt ArPL.

På andra webplatser:

This is staging