Kapitalvärdeskoefficienterna som används inom den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen grundar sig på en beräkningsgrundsmodell som social- och hälsovårdsministeriet fastställt år 1962. Kapitalvärdskoefficienterna behövs i försäkringsmatematiska kalkyler t.ex. för att fastställa den avgift som ska fonderas i förväg och beräkna ansvarsskulden. I kapitalvärdeskoefficienterna beaktas t.ex. dödligheten och avkastningen på placeringar genom förräntning.

Som hjälp vid beräkningen av kapitalvärdeskoefficienterna kan man använda så kallade diskonterings- och kommutationsfunktioner. Diskontering betyder att ett framtida penningbelopp, som framtida pensionsutgifter, omräknas med hjälp av förräntningen till en tidigare tidpunkt, t.ex. till idag. Diskonterings- och kommutationsfunktioner är t.ex. funktionerna Doch Nx

Funktionen Dx beskriver en nyfödds sannolikhet att vara vid liv vid åldern x diskonterad till födelsetidpunkten. Funktion Nx beskriver det förväntade sammanlagda värdet av en nyfödds pension som är av en enhets storlek, börjar vid åldern x och betalas livet ut. Det förväntade värdet har diskonterats till födelsetidpunkten. Med hjälp av funktionerna Dx och Nx kan man räkna t.ex. engångsbetalningar av pensioner eller pensionsansvar. Funktioner som beskriver engångsbetalningar av pensioner betecknas med A.

Närmare upplysningar om definitionerna och beräkningen av kapitalvärdeskoefficienterna finns i boken Pääoma-arvokertoimet, som Pensionsskyddscentralen gett ut. Kapitalvärdeskoefficienterna siffervärden finns i Pensionsskyddscentralens Statistikdatabas (än så länge på finska: Tilastokanta> Työeläkkeiden rahoitus ja kustannustenjako> Pääoma-arvot).

Läs mer:

På andra webbplatser:

This is staging