Arbetspensionsförsäkringen regleras i lagar och förordningar. Social- och hälsovårdsministeriet har som uppgift att bereda lagstiftning om försäkringsanstalter och försäkringsverksamhet och utfärda förordningar och beslut.

Följande lagar reglerar arbetspensionsförsäkringen:

 • Lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
 • Försäkringsbolagslagen
 • Lagen om Finansinspektionen
 • Lagen om Pensionsskyddscentralen
 • Lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden
 • Lagen om pensionsstiftelser
 • Lagen om försäkringskassor
 • Lagen om Keva
 • Lagen om statens pensionsfond
 • Lagen om finansiering av statens pensionsskydd
 • Lagen om finansierng av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd

Finansinspektionen ger pensionsanstalterna noggrannare bestämmelser och anvisningar om bl.a. bokföring och bokslut, täckning och beräkning av ansvarsskulden och solvenskrav.

Konkurrenslagstiftningen och skyldigheten att samarbeta

Utgångspunkten är att konkurrenslagstiftningen också tillämpas på arbetspensionsanstalterna, eftersom de bedriver sådan ekonomisk verksamhet som avses i konkurrenslagstiftningen. Vid tillämpningen av konkurrenslagstiftningen har arbetspensionsanstalterna emellertid en särställning, eftersom de verkställer det lagstadgade pensionsskyddet, som grundar sig på principen om gemensamt ansvar.

Konkurrenslagstiftning som tillämpas på arbetspensionsbolagen är i första hand bestämmelserna i EU:s grundfördrag och i andra hand den nationella lagen om konkurrensbegränsningar. Lagen om konkurrensbegränsningar har i mån av möjlighet harmoniserats med EU-rätten.

I lagen om pension för arbetstagare förpliktas pensionsanstalterna till samarbete vid beredningen av försäkringsvillkoren och beräkningsgrunderna, sammanställning av statistik och övriga ärenden som gäller verkställigheten och utvecklingen av arbetspensionslagarna.

Bestämmelser om arbetspensionsanstalternas kapitalförvaltning

Arbetspensionsanstalternas medel ska placeras på ett inkomstbringande och betryggande sätt. Inkomstbringande placeringar är förknippade med en placeringsrisk. Som buffert mot placeringsrisker har arbetspensionsbolagen, pensionsstiftelserna och -kassorna samt Sjömanspensionskassan ett solvenskapital, som består av skillnaden mellan tillgångar och skulder.  Tack vare solvenskapitalet är det möjligt att placera i instrument med högre förväntad avkastning men också större risk.

Hur stort solvenskapital arbetspensionsanstalterna ska ha regleras i lag. En arbetspensionsanstalt ska ha minst så stort verksamhetskapital att det uppgår till solvensgränsen, som definieras i lagen, för att kunna bedriva normal verksamhet. En arbetspensionsanstalt beräknar själv sin solvensgräns. Solvensgränsen dimensioneras så att pensionsanstalten med stor sannolikhet ett år senare har solvenskapital kvar med beaktande av försäkringsrörelsens och placeringrörelsens risker. För extrema situaioner finns det i lagen ett minimikrav på solvenskapitalet, en tredjedel av solvensgränsen. Solvenskapitalet får högst vara tre gånger solvensgränsen, dock minst 40 procent av ansvarsskulden.

För Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Keva och Statens Pensionsfond finns inga motsvarande bestämmelser om verksamhetskapital. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts placeringsverksamhet regleras dock genom bestämmelser om diversifiering av placeringarna.

Arbetspensionsbolagen, stiftelserna och kassorna och de särskilda pensionsanstalterna måste också göra upp en risk- och solvensbedömning och en plan för placeringen av pensionstillgångarna. Bestämmelser om placeringsplan finns i lagarna om arbetspensionsförsäkring (bl.a. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag). Finansinspektionen utfärdar dessutom noggrannare bestämmelser om innehållet i placeringsplanerna.

Syftet med lagbestämmelserna och ministeriets och FI:s föreskrifter och anvisningar är att säkerställa att pensionsförsäkringsanstalterna kan fullgöra sina försäkringsåtaganden. I fall av konkurs ansvarar arbetspensionsanstalterna (arbetspensionsbolagen, pensionskassorna och -stiftelserna samt Sjömanspensionskassan) gemensamt för utbetalningen av de lagstadgade arbetspensionerna.

This is staging