I slutet av år 2018 var totalsumman av arbetspensionsplaceringarna 193,4 miljarder euro, varav den privata sektorns andel var 121,4 miljarder euro. Olika aktörers placeringsbestånd minskade från nivån året innan till följd av aktie- och ränteplaceringarnas svaga utveckling.  Allt som allt krympte pensionstillgångarna med 6,5 miljarder euro. Arbetspensionsbolagens tillgångar minskade med nästan två procent från året innan. Pensionsstiftelsernas och -kassornas sammanlagda tillgångar minskade med nästan en fjärdedel.

Av arbetspensionsplaceringarna inom den privata sektorn var ca 34,1 miljarder eller knappt 30 procent i finländska placeringsobjekt i slutet av år 2018. I övriga länder inom euroområdet hade det placerats nästan 20 procent av pengarna medan mer än hälften hade placerats i länder utanför euroområdet. Länder utanför euroområdet är bland annat de övriga nordiska länderna, Storbritannien, Schweiz och Förenta staterna utöver s.k. tillväxtmarknadsländer.

Utförligare statistik om allokeringen av placeringarna i olika objekt och regioner finns på TELA:s webbplats.

På andra webbplatser:

Placeringsintäkter

Man kan följa avkastningen av arbetspensionsplaceringarna utgående från den procentuella avkastningen bl.a. enligt placeringsslag.

Den privata sektorns placeringsfördelning är mindre riskfylld och avkastningen varierar därför mindre än på den offentliga sektorn. En sannolik orsak till att risken är lägre är solvensreglerna, som gäller pensionsanstalterna inom privata sektorn, men inte inom offentliga sektorn.

På andra webbplatser:

Solvens

För att en arbetspensionsförsäkrare ska vara solvent måste den ha en tillräcklig förmåga att bära risk. I placeringar är hög avkastning och låg risknivå i allmänhet motstridiga mål, vilket innebär att högre placeringsavkastning också är förknippad med större placeringsrisk.

En pensionsanstalts solvensgrad räknas som pensionstillgångarnas förhållande till ansvarsskulden. Denna procentandel varierar mycket mellan pensionsanstalterna. 

På andra webbplatser:

This is staging