Ett lagstadgat allmänt arbetspensionssystem som kallas OASDI-programmet (Old Age, Survivors and Disability Program).  Enligt det beviljas ålders-, invalid- och familjepensioner. Minimiutkomsten tryggas genom ett skattefinansierat socialbidrag, som är inkomst- och förmögenhetsprövat. Inget egentligt bosättningsbaserat folkpensionssystem.

Pensionsförsäkringar som arbetsgivaren ordnar eller som grundar sig på arbetsmarknadsavtal. Mer än hälften av de anställda inom den privata sektorn har en tilläggspensionsförsäkring som arbetsgivaren ordnat med.

För att ha rätt till pension ska en person ha åtminstone 40 försäkringskvartal. Per år kan högst fyra försäkringskvartal tjänas in. USA har i bruk ett pensionstak, och pension tillväxer inte för andelen som överstiger detta tak.

Maximipensionen för en försäkrad person som går i pension som 65-åring, vars inkomster under hela arbetshistoriens tid varit minst lika stora som pensionstaket.

Pensionerna justeras årligen enligt ändringen i konsumentprisindex.

USA:s pensionssystem grundar sig huvudsakligen på ett fördelningssystem. Pensionerna bekostas av arbetsgivarna, de anställda och staten tillsammans.  Försäkringsavgifterna tas ut i samband med beskattningen och läggs tillsammans med statens andelar i en s.k. buffertfond.

Läs mer:

På andra webplatser:

This is staging