Detaljerna för att räkna ut kompletteringskoefficienten, aktieavkastningskoefficienten och beräkningsräntan har avtalats i en av Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf tillsatt delegation för beräkningsgrundsärenden.

Kompletteringskoefficienten och beräkningsräntan

För att kunna räkna ut kompletteringskoefficienten och beräkningsräntan behöver Pensionsskyddscentralen uppgifter per kvartal om pensionsbolagens, -stiftelsernas, -kassornas och Sjömanspensionskassans solvenskapital och den ansvarskuld som avses vid solvensberäkningen samt pensionsstiftelsernas och -kassornas den post som baserar sig på arbetsgivarens tillskottsplikt som avses vid solvensberäkningen.

Aktieavkastningskoefficienten

För att kunna räkna ut aktieavkastningskoefficienten behöver Pensionsskyddscentralen uppgifter per kvartal om pensionsanstalternas

  • aktieavkastningar enligt aktier som är föremål för handel på en reglerad marknad i övriga utveck-lade stater enligt i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifie-ring av placeringar
  • om täckning av kapital som är bundet vid aktier som är föremål för handel på en reglerad marknad i övriga utvecklade stater dvs. det genomsnittliga antalet placerade aktier.

För att ta fram aktieavkastningen per kvartal räknar pensionsanstalterna först ut aktieavkastningen från början av året till slutet av det anmälda kvartalet och för det föregående kvartalet enligt Dietz-formeln i Finansinspektionens anvisning.

Att lämna in uppgifterna

Pensionsskyddscentralen begär fyra gånger om året i slutet av varje kvartal uppgifter av pensionsanstalterna för att kunna räkna ut koefficienterna. Pensionsanstalterna lämnar in uppgifterna ca en månad efter det att de fått begäran. Uppgifterna lämnas på en Webropol-blankett som fogats till begäran.

Pensionsanstalternas solvenskapital och ansvarsskuld som används för att räkna ut avsättningskoefficienten och beräkningsräntan definieras i de punkter som räknas upp nedan och i Finansinspektionens föreskrifts- och anvisningssamling. Bestämmelserna i lagrummen har publicerats bl.a. i Pensionsskyddscentralens webbtjänst Arbetspensionslagstiftningen:

På andra webplatser:

Solvenskapital: 

Ansvarsskulden/pensionsansvaret

En post som baserar sig på arbetsgivarens tillskottsplikt:

Arbetspensionsanstalters solvens:

Dietz-formeln finns på Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar:

This is staging