Målet med pensionernas indexskydd är att säkra att personer som blir pensionerade får en pension vars begynnelsebelopp är skäligt i förhållande till personens inkomstnivå under tiden i arbetslivet och som bibehåller sin köpkraft.

När pensionsanstalten fastställer en ny arbetspension justeras den försäkrades tidigare löner och arbetsinkomster med lönekoefficienten till nivån för det år då pensionen börjar. Uppräkningen med lönekoefficienten säkrar att den nya pensionstagaren får en pension som är relaterad till hans eller hennes inkomstnivå under tiden i arbetslivet.

Efter pensioneringen justerar pensionsanstalten den löpande arbetspensionen årligen med förändringen av arbetspensionsindex. Uppräkningen med arbetspensionsindex säkrar att pensionen bibehåller sin köpkraft om penningvärdet minskar, men förbättrar också arbetspensionens köpkraft.

Löpande folkpensioner justeras årligen i januari av FPA enligt ändringen i folkpensionsindex. Tack vare indexbindningen bibehålls folkpensionens köpkraft i förhållande till förändringen av konsumentprisnivån. Poängtalet för folkpensionsindex beräknas och fastställs av Folkpensionsanstalten. Utöver indexjusteringar har folkpensionerna då och då justerats med nivåhöjningar som riksdagen fattat beslut om. Enligt regeringens budgetproposition kommer nivån på folkpensionen och garantipensionen att höjas från och med 1.1.2020.

Tabell: Pensionsindex 2019 och 2020

20192020
Arbetspensionsindex2585
(förändring 1,5 %)
2617
(förändring 1,2 %)
 Lönekoefficient 1,417
(förändring 0,9 %)
1,446
(förändring 2,0 %)
 Folkpensionsindex1617
(förändring 0,0 %)
1633
(förändring 1,0 %)

Förändringarna har avrundats med en decimals noggrannhet.

Läs mer:

Medborgarinitiativ om index förkastades

I mars 2017 behandlade riksdagen ett medborgarinitiativ vars mål var att ändra arbetspensionsindexet till ett lönenivåindex. Riksdagen förkastade initiativet. Pensionsskyddscentralen bedömde bl.a. hur den föreslagna ändringen skulle ha påverkat pensionernas nivå och pensionsutgiften, finansieringen av pensionerna och olika generationer.

Material på finska (längst nere på sidan)

This is staging