Den som arbetar i andra EU/EES-länder eller Schweiz (nedan EU-länderna) eller länder med vilka Finland har en överenskommelse om social trygghet (nedan avtalsländer) kan ansöka om ett intyg från Pensionsskyddscentralen om att vara socialförsäkrad i Finland.

Intyget visar vilket lands sociala trygghet en person omfattas av vid arbete utomlands. Om kriterierna uppfylls beviljar Pensionsskyddscentralen ett avgiftsfritt intyg på ansökan (A1 i EU-länderna). Om intyget inte ansöks om eller det inte beviljas, kan personen inte omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Ansökan om intyg ska göras i god tid innan utlandsarbetet börjar.

Intyget söks elektroniskt. Även dispens (till exempel om arbetet pågår en lång tid) söks elektroniskt. Tjänsten finns på finska, svenska och engelska.

Gör A1 ansökan

Inloggning i e-tjänsten

Användningen av e-tjänsten förutsätter identifiering i Suomi.fi-tjänsten (t.ex. med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort).

E-tjänsten fungerar inte med webbläsaren Internet Explorer.

Den som ansöker om intyg för ett företags räkning ska ha en fullmakt

Arbetsgivaren ska i första hand ansöka om intyg för sin arbetstagare. Arbetstagaren själv kan ansöka om intyg själv endast om arbetsgivarna utomlands är flera.

Den som ansöker om intyg för ett företags räkning ska ha en fullmakt. Fullmakten kan göras i Suomi.fi-tjänsten i delen Fullmakter. Välj där Skötsel av socialförsäkringsärenden i samband med arbete utomlands. I Suomi.fi-tjänsten finns närmare anvisningar.

Om ditt företag är befullmäktigat att för andra företags räkning sköta om ärenden kring försäkring av utlandsarbete, kan ditt företags huvudanvändare inom ditt företag utse arbetstagare att sköta om olika företags ärenden. I praktiken kan huvudanvändaren välja ett kundnummer (FO-nummer) och med hjälp av det rikta en fullmakt till en utsedd arbetstagare för att sköta ett kundföretags ärende.

Om ditt företag fyller i ansökningar för ett annat företags räkning i den elektroniska ansökningstjänsten, behöver ingen separat fullmakt över detta förfarande lämnas in till PSC, utan de fullmakter som behövs ordnas elektroniskt via Suomi.fi-tjänstens fullmakter.

För närvarande går det också att använda tjänsten med Katso-auktoriseringar som är i kraft. Katso-auktoriseringen kontrolleras automatiskt när du loggat in i tjänsten med Suomi.fi-identifiering. En Suomi.fi-fullmakt kommer dock att behövas i framtiden eftersom Katso-auktoriseringen snart kommer att upphöra.

I ansökningstjänsten finns närmare anvisningar om hur ansökan ska fyllas i.

Om du blir utsänd för att arbeta i ett annat EU-land, behöver du ett A1-intyg som visar att du omfattas av socialförsäkringen i Finland.

Om du blir utsänd för att arbeta i ett avtalsland, behöver du ett intyg om tillämplig lagstiftning.

Ansökan om intyg ska i första hand göras av arbetsgivaren i Pensionsskyddscentralens e-tjänst för ansökan om intyg.

Om du är företagare och reser till ett annat EU-land för att tillfälligt arbeta där, behöver du ett A1-intyg som visar att du är socialförsäkrad i Finland.

Om du som företagare reser till ett avtalsland för att tillfälligt arbeta där, behöver du ett intyg om tillämplig lagstiftning.

Om du har ett stipendium och reser till ett annat EU-land för att tillfälligt arbeta där, behöver du ett A1-intyg om att du är socialförsäkrad i Finland.

Om du har ett stipendium och reser till ett avtalsland för att tillfälligt arbeta där, behöver du ett intyg om tillämplig lagstiftning.

Ansök om intyg i Pensionsskyddscentralens e-tjänst för ansökan om intyg. Ta också kontakt med Lantbrukarföretagarnas pensionsanstalt (LPA) för att ansöka om en LFöPL-försäkring för utlandsarbetets tid.

På andra webbplatser:

Om du arbetar i två eller flera EU-länder, ska du alltid meddela det till socialförsäkringsmyndigheterna i det land där du bor. Det innebär att du ansöker om ett A1-intyg där det fastställs i vilket land du ska vara socialförsäkrad.

Om du har bara en arbetsgivare, kan arbetsgivaren ansöka om intyget. Om du har flera arbetsgivare, ska du själv ansöka om det.

En frilans kan utföra arbete som anställd eller som företagare. I vanliga fall arbetar en frilans för flera uppdragsgivare. Om den finländska sociala tryggheten ska tillämpas under utlandsarbetet och om ansökan av ett A1-intyg ska göras beror på om arbetet som frilans utförs i egenskap av arbetstagare eller företagare.


Ansök om ett A1-intyg i egenskap av företagare om

 • du åker för att tillfälligt arbeta i ett annat EU-land och
 • du har en FöPL-försäkring.

Uppge på ansökan om du under de 12 kommande månaderna kommer att ha även andra arbetsperioder utomlands.


Ansök om ett A1-intyg i egenskap av arbetstagare om

 • du upprepade gånger arbetar i flera EU-länder och
 • du arbetar i ett anställningsförhållande.

Om du inte har en FöPL-försäkring och inte utför arbete utomlands i ett anställningsförhållande, kontakta en pensionsanstalt för att ta reda på om du är FöPL-försäkringsskyldig. Om du tecknar en FöPL-försäkring, ansök om ett A1-intyg i egenskap av en företagare.


Ansök inte om ett A1-intyg om

 • du arbetar utomlands för en utländsk arbetsgivare i ett anställningsförhållande endast en arbetsperiod, eller
 • du inte tecknar eller inte kan teckna en FöPL-försäkring.

I dessa fall kan Pensionsskyddscentralen inte bevilja ett A1-intyg, du ska i stället meddela FPA om att du åker utomlands.

Flygpersonal som har stationeringsort i ett annat land än bosättningslandet eller utöver flygarbetet utför annat arbete, ska ansöka om ett A1-intyg för att få ett avgörande om tillämplig lagstiftning.

Det är i första hand arbetsgivaren som ska ansöka om intyget genom Pensionsskyddscentralens elektroniska ansökningstjänst. Vid behov kan arbetstagaren själv ansöka om intyget elektroniskt.

Om en sjöman arbetar ombord på ett fartyg som seglar under en annan flagg än bosättningslandets eller utöver arbetet till sjöss utför annat arbete, ska ett A1-intyg ansökas om för fastställandet av lagstiftning.

Det är i första hand arbetsgivaren som ska ansöka om intyget genom Pensionsskyddscentralens elektroniska ansökningstjänst. Vid behov kan arbetstagaren själv ansöka om intyget elektroniskt.

Obs! Vi kan påskynda ansökningar endast om det finns vägande skäl. Som motivering ska arbetsgivaren skicka Pensionsskyddscentralen en utredning från stationeringslandet om att arbetet eller löneutbetalningen inte går att utföra utan intyg.

Intyg om att ansökan är anhängig

I e-tjänsten är det möjligt att skriva ut ett intyg om att ansökan är anhängig.

Ladda ner A1-intyg

Det går att ladda ner ett beviljat intyg ett följebrev från e-tjänsten. Du kan skriva ut dem från e-tjänsten eller ladda ner dem till en mobil enhet. Pensionsskyddscentralen skickar dig ett e-postmeddelande när det går att ladda ner intyget och följebrevet.

Intyget och följebrevet skickas också per post.

Handläggningen av ansökan och avgöranden

Det går att följa med hur handläggningen av en ansökan framskrider i e-tjänsten. Det går att se vilka ansökningar som är under handläggning, är i kraft, avslutats och som finns som utkast. Uppgifterna finns från tre års tid. Det går också att skriva ut en Excel-tabell över uppgifterna.

I e-tjänsten ser man också om intyget har beviljats eller inte. Endast intyg som beviljats går att ladda ner från tjänsten. Beslut om avslag sänds till mottagaren per post.

Meddela om förändringar i utlandsarbete till Pensionsskyddscentralen

Intygen om finländsk social trygghet beviljas av Pensionsskyddscentralen alltid på viss tid.

Om omständigheterna kring utlandsarbetet ändras under intygets giltighetstid, ska de meddelas Pensionsskyddscentralen via e-tjänsten. Exempelvis följande ska meddelas:

 • återvändo till Finland eller avbrytande av utsändningen över 30 dagar innan intygets giltighetstid upphör
 • anställningen upphör
 • byte av arbetsgivare eller inledande av ny parallell anställning eller företagarverksamhet
 • stadigvarande flytt utomlands
 • arbetet utomlands avbryts till följd av permittering, sjukledighet, ledighet utan lön, familjeledighet, alterneringsledighet eller annan motsvarande ledighet
 • byte av stationeringsort för en person som hör till flygpersonalen.

Om utstationeringen fortsätter i över 30 dagar efter det att intyget löpt ut, ska ett nytt intyg ansökas om hos Pensionsskyddscentralen. Om du ansökt om intyget via e-tjänsten, kan du använda en fortsättningsansökan med tidigare uppgifter som är färdigt ifyllda. Det går ändå inte att kopiera gamla ansökningar som gjorts med Katso-auktorisering och inte heller att skapa förhandsifyllda fortsättningsansökningar utifrån dem.

Webbformulär för ansökan om socialförsäkringstillhörighet

Använd i första hand e-tjänsten för att försnabba handläggningen av ansökan. Om du inte kan göra ansökan elektroniskt, fyll i ansökningsblanketten på vår sida och skriv ut den via länken nedan.

Det går inte att använda e-tjänsten om personen som arbetar utomlands saknar en finsk personbeteckning. Arbetsgivare kan inte göra en e-ansökan om arbetsgivaren inte har Suomi.fi-fullmakter (t.ex. utländska arbetsgivare eller hushållsarbetsgivare). Det kommer ändå att bli möjligt med Suomi.fi-identifiering också i dessa fall under våren 2020, och elektronisk ansökan av A1-intyg blir då möjligt.

Den ifyllda ansökan kan sändas per post. Personkunder kan dessutom skicka ansökan som bilaga till ett Suomi.fi-meddelande.

När du ansöker om intyg för utsända arbetstagare med en pappersblankett, ska du alltid använda den nyaste versionen. De inskickade pappersblanketterna skannas till elektronisk format. Den nyaste versionen av ansökningsblanketten styrs i PSC:s elektroniska postsortering till rätt plats utan några fördröjningar.

Om du ansöker om intyg med en pappersblankett för ett annat företags räkning, skicka en fritt formulerad fullmakt med ansökan.

FPA får besked om utfärdade intyg

Pensionsskyddscentralen informerar FPA om utfärdade intyg. FPA skickar utan särskild ansökan ett europeiskt sjukvårdskort till personer som arbetar i ett annat EU-land, men fortfarande är sjukförsäkrade i Finland. Kortet berättigar innehavaren till vård och ersättning för vård enligt det lagstadgade sjukvårdssystemet i vistelselandet.

Ta kontakt med FPA i följande situationer:

 • Du åker för att arbeta i Indien, Kina eller Sydkorea
 • Om du sänds till ett land med vilket Finland inte har en överenskommelse om social trygghet (t.ex. Ryssland), utfärdar PSC inget intyg om finländsk social trygghet. Då görs ansökan om den finländska bosättningsbaserade sociala tryggheten till FPA.
 • Familjemedlemmar följer med. Medföljande familjemedlemmar ska separat ansöka hos FPA om att omfattas av socialförsäkringen i Finland.

Läs mer:

På andra webbplatser:

This is staging