ArPL-pensionsanstalterna och Sjömanspensionskassan gottgör årligen utjämningsansvaret med en beräkningsränta.

Beräkningsräntan är 18 procent av ArPL-pensionsanstalternas och Sjömanspensionskassans genomsnittliga solvens, beräknad med vissa begränsningar och viktad med pensionsansvaren.

Pensionsskyddscentralen räknar två gånger per år ut beräkningsräntan på basis av pensionsanstalternas inlämnade solvensuppgifter, och när värdet förändras fastställs det nya värdet av social- och hälsovårdsministeriet på ansökan. Beräkningsräntans värde kan förändras årligen den första dagen i januari och juli.

Pensionsskyddscentralen skickar en promemoria över den beräknade beräkningsräntan och kompletteringskoefficienten till delegationen för beräkningsgrundsärenden, social- och hälsovårdsministeriet, Finansinspektionen, arbetsmarknadens centralorganisationer, Pensionsstiftelseföreningen, servicebolagen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf.

De av social- och hälsovårdsministeriet fastställda beräkningsräntorna publiceras som tidsserie i Pensionsskyddscentralens webbtjänst Arbetspensionslagstiftningen.

På andra webplatser:

This is staging