Den allmänna ålders- och familjepensionsförsäkringen (AHV) och invalidpensionen (IV) omfattar alla som är bosatta i landet. Det obligatoriska tilläggspensionssystemet (BVG) omfattar alla 17 år fyllda. Företagarna kan ansluta sig till BVG-systemet frivilligt. Dessutom har arbetsgivarna egna frivilliga tilläggspensionsarrangemang (både förmåns- och avgiftsbaserade). AHV- och IV-systemen är fördelningssystem. Staten och kantonerna deltar i finansieringen.

Pensionen är baserad på betalda försäkringsavgifter. Pensionerna enligt AHV och IV-systemen består av en jämnstor och en inkomstrelaterad del samt eventuella tillägg. För att den inkomstrelaterade delen ska betalas till fullt belopp måste avgifter ha betalats sedan den försäkrade var 20 år gammal ända till pensionsåldern. För att få rätt till ålderspension krävs att man varit försäkrad minst 1 år. BVG- systemet är avgiftsbaserat. Man kan också betala försäkringsavgifter för sin make, så rätten till pension kräver inte nödvändigtvis eget arbetande i Schweiz.

Pensionsåldern är 65 år för män och 64 år för kvinnor. Man kan ta ut ålderspensionen i förtid jämnt 1 år eller 2 år före den egentliga pensionsåldern. Förtida pension ska ansökas om i god tid före önskad begynnelse. Man kan skjuta upp pensionen till efter den allmänna pensionsåldern.

På andra webplatser:

  • Den högsta tillsynen av socialförsäkringen ankommer på socialförsäkringsverket (Bundesamt für Sozialversicherung, BSV).
  • För verkställigheten av ålders- och familjepensionsförsäkringen ansvarar ersättningskassorna: Schweizerische Ausgleichskasse.
  • Invalidpensioner: IV-Stelle für Versicherte im Ausland.
  • Det obligatoriska tilläggspensionssystemet BVG administreras av Sicherheitsfonds BVG (ålders-, invalid- och familjepensioner).
  • Beskrivning av Schweiz pensionssystem på SSA:s sidor
  • Beskrivning av Schweiz pensionssystem på Europeiska kommissionens sidor

This is staging