LFöPL-pensionsförsäkringen är arbetspensionsförsäkringen för lantbruksföretagare. LFöPL omfattar lantbruksföretagare, dvs. jordbrukare, skogsbrukare, fiskare och renskötare

  • som bor i Finland
  • som är jordbrukare, skogsbrukare, fiskare eller renskötare
  • är egenföretagare
  • är 18–69 år gamla (för dem som är födda år 1957 eller tidigare är den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten 68 år, för dem som är födda åren 1958-61 är den 69 år och för dem som är yngre 70 år)
  • har bedrivit företagsverksamhet oavbrutet i fyra månader efter att ha fyllt 18 år
  • och har en LFöPL-arbetsinkomst på minst 3 979,49 euro om året (2020).

Även stipendietagare ska försäkra sin arbetsinkomst enligt LFöPL.

Lantbruksföretagare ska teckna en LFöPL-försäkring inom sex månader från att de har inlett lantbruksverksamhet som uppfyller ovan nämnda villkor.

LFöPL-arbetsinkomsten utgör grunden för lantbruksföretagarens försäkring. Utgående från denna inkomst beräknas företagarens pensioner, försäkringsersättningar och dagpenningar. Försäkringsavgifterna grundar sig också på den.

Arbetsinkomsten av gårdsbruk baserar sig på den odlade jordbruksmarken och skogsarealen samt den kompletterande verksamhet som eventuellt bedrivs på gården. Den som bedriver gårdsbruk ska försäkras om gården har minst fem LFöPL-hektar odlad jordbruksmark och skogsareal. Arbetsinkomsten av en brukningsenhet fördelas mellan makarna i proportion till hur de arbetar på gården.

Bestämmelserna om arbetsinkomsten för fiskare och renskötare är olika. En fiskare försäkras som företagare, om han eller hon blir beskattad för förvärvsinkomst av fiske. En person som äger renar försäkras enligt LFöPL, om han eller hon bedriver renskötsel för sin egen eller renbeteslagets räkning.

LFöPL-försäkringarna sköts av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Utöver den lagstadgade pensionsförsäkringen och olycksfallsförsäkringen sköter LPA även lantbruksföretagarnas övriga sociala trygghet och tjänster som företagarna behöver.

Staten bekostar största delen av lantbruksföretagarnas pensioner

Lantbruksföretagarnas LFöPL-försäkringsavgift bestäms utgående från den genomsnittliga ArPL-avgiften, i likhet med FöPL-försäkringsavgiften. Avgiften är dock graderad enligt arbetsinkomsterna. Lantbruksföretagarnas arbetsinkomster är relativt låga, och därför betalar lantbruksföretagarna betydligt lägre försäkringsavgifter än andra företagare. År 2020 är den genomsnittliga LFöPL-avgiften ca 13,9 procent av arbetsinkomsten och stipendiaters avgift ca 13,4 procent.

Staten bekostar största delen av lantbruksföretagarnas pensioner, eftersom det finns mer än dubbelt så många pensionstagare än lantbruksföretagare i yrkesverksam ålder, och försäkringsavgifterna ger en låg premieinkomst. År 2018 var premieinkomsten enligt LFöPL ca 175 miljoner. Pensionsutgiften var flerfaldig, 827 miljoner euro (inkluderar inte specialpension för lantbruksföretagare). År 2018 är statens andel ca 80 procent av pensionsutgiften.

Stipendietagare försäkrar sin arbetsinkomst enligt LFöPL

Från och med år 2009 har stipendietagare pensionsförsäkrats enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.

Stipendietagare som bor i Finland och har år 2009 eller senare beviljats ett arbetsstipendium i Finland ska teckna en pensionsförsäkring, om stipendiet är

  • avsett för minst fyra månaders konstnärligt eller vetenskapligt arbete i Finland
  • minst 1 329,50 euro, vilket motsvarar en årsinkomst på 3 979,49 euro (enligt 2020 års nivå)
  • och stipendietagaren är 18–69 år gammal (för dem som är födda år 1957 eller tidigare ärn den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten 68 år, för dem som är födda åren 1958-61 är den 69 år och för dem som är yngre 70 år
  • och inte ännu får ålderspension.

Försäkringsskyldigheten gäller såväl dem som fått ett personligt stipendium som dem som ingår i en arbetsgrupp vars arbete finansieras med stipendier. Stipendier som är avsedda för studier för en grundexamen eller enbart för att täcka kostnader, såsom resestipendier, omfattas inte av försäkringsskyldigheten.

Närmare information ger LPA.

Läs mer:

This is staging