För internt bruk inom arbetspensionssystemet gör Pensionsskyddscentralen för det löpande och det därpå följande året en ekonomisk korttidsprognos för de variabler som är viktiga med avseende på arbetspensionssystemet. Pensionsskyddscentralens prognoser för pensionsutgifterna och avgiftsnivåerna inom hela systemet baserar sig på siffrorna för den ekonomiska utvecklingen i konjunkturprognosen.

Vid sidan av de egentliga prognosåren presenteras i den ekonomiska prognosen ett scenario för variablernas utveckling för de tre år som följer på prognosåren. Siffrorna motsvarar i tillämpliga delar antagandena i Pensionsskyddscentralens långtidskalkyler.

Då och då kompletteras basprognosen med ett pessimistiskt och ibland även ett optimistiskt alternativ för den ekonomiska utvecklingen.

Prognosen görs med oregelbundna mellanrum, men minst fyra gånger per år och dessutom alltid efter behov.

This is staging