En pensionsstiftelse är en stiftelse som en eller flera arbetsgivare grundat i syfte att bevilja arbetspensioner till de personer som är försäkrade i pensionsstiftelsen. Pensionsstiftelserna indelas i A-, B- och AB-stiftelser utgående från om de ordnar lagstadgat arbetspensionsskydd för sina försäkrade eller om de ger frivilligt tilläggspensionsskydd.

A-pensionsstiftelser erbjuder endast frivilligt tilläggspensionsskydd. Frivilligt tilläggspensionsskydd i stiftelserna bekostas av arbetsgivaren ensam. I B-pensionsstiftelser ordnas endast pensionsskydd enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL). I AB-pensionsstiftelser ordnas både pensionsskydd enligt ArPL (B-avdelningen) och frivilligt tilläggspensionsskydd (A-avdelningen).

På 2000-talet har antalet pensionsstiftelser minskat från 37 till 12. Ca 1 procent av alla pensionsförsäkrade är försäkrade i pensionsstiftelser.

Pensionsstiftelser som sköter lagstadgad pension i början av år 2020

 • ABB Eläkesäätiö
 • Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse
 • Honeywell Oy:n Henkilökunnan Eläkesäätiö
 • Kontinon Yhteiseläkesäätiö
 • L-Fashion Group Oy:n Eläkesäätiö
 • Orionin Eläkesäätiö
 • Sandvik Eläkesäätiö
 • Sanoma Eläkesäätiö
 • Telian Eläkesäätiö
 • UPM Sellutehtaiden eläkesäätiö
 • Yara Suomen Eläkesäätiö
 • Yleisradion Eläkesäätiö

I PSC:s Statistikdatabas finns mera information om försäkrade och pensionstagare hos olika arbetspensionsaktörer, om deras premieinkomster och andra storheter som gäller dem.

Reglering av pensionsstiftelserna

På pensionsstiftelserna tillämpas lagen om pensionsstiftelser (1774/1995). Bildandet av en pensionsstiftelse förutsätter minst 300 försäkrade. Med stöd av en bestämmelse i pensionsstiftelsens stadgar kan även vissa andra personer ingå i verksamhetskretsen. En pensionsstiftelse är en juridiskt självständig enhet, i vars förvaltning arbetsgivaren är representerad.

För att kunna bedriva verksamhet i en pensionsstiftelse ska man ansöka om fastställelse av stiftelsens stadgar och ändringar i dem hos Finansinspektionen. Stiftelsen ska också anmälas till pensionsstiftelseregistret inom utsatt tid.

Det är också möjligt att bilda en ny pensionsstiftelse så att ett arbetspensionsbolag överlåter arbetsgivar- eller delägarspecifikt ArPL-försäkringsbestånd med de medel som täcker det och ett visst verksamhetskapital till en ny pensionsstiftelse.

Pensionsstiftelseföreningen bevakar pensionsstiftelsernas och -kassornas intressen.

This is staging