Pensionstagarnas utkomst jämförs internationellt på många olika sätt. Ett allmänt sätt att jämföra pensionstagarnas utkomst är att granska pensionernas tillräcklighet med hjälp av teoretiska ersättningsgrader (Theoretical replacement rates, TRR).  

I dessa beräkningar utgår man från en viss sammanhängande längd på arbetslivet för alla länder. Utöver de vanliga fallen jämför man i beräkningarna flera olika scenarier, till exempel vilken betydelse har frånvaro från arbete på grund av familjebildning för pensionsintjäningen i olika länder.  

Utifrån sådana beräkningar kan man jämföra pensionssystemens generositet både på brutto- och nettonivå. För framtidens del är antagandet att pensionssystemets regler förblir oförändrade.  

Information om ersättningsgrader produceras av europeiska kommissionen och OECD.  

Ett annan allmän metod är att studera andelen låginkomsttagare, som igen berättar om pensionstagarnas faktiska ekonomi under en viss tidpunkt. Då försöker man samla in så täckande och jämförbara uppgifter som möjligt om inkomsterna samt hushållens struktur, så att det går att jämföra olika länders pensionstagare eller över 65-åringar.  

Det är svårt att producera helt jämförbara uppgifter, eftersom ländernas pensionssystem och hushållens strukturer skiljer sig från varandra. Då blir gränsen som används för låga inkomster också viktig. I EU är gränsen som oftast används för låga inkomster 60 % av hela befolkningens medianinkomster.  

Internationell jämförelseinformation om låginkomstgraden produceras framför allt av EU:s statistikmyndighet Eurostat. 

Läs mer:  

This is staging