Polisen kan göra anmälningar om arbetsgivare till Pensionsskyddscentralen, om polisen har skäl att misstänka att en arbetsgivare har försummat sin skyldighet att ordna arbetspensionsförsäkring. I sådana fall tar Pensionsskyddscentralen reda på om saken måste granskas och vidtar behövliga övervakningsåtgärder och ser till att arbetspensionsförsäkringen ordnas.

Arbetspensionsförsäkringsbedrägeri

Vid eventuella fall av arbetspensionsförsäkringsbedrägeri, ArPL 190 §, SL 29 kap. 4a och 4b §, reder Pensionsskyddscentralen ut i vilket arbetspensionsförsäkringsbolag arbetsgivaren har en pensionsförsäkring enligt ArPL.

Om arbetsgivaren inte alls har någon ArPL-försäkring, uppmanar Pensionsskyddscentralen arbetsgivaren att rätta till försummelsen. Om arbetsgivaren inte följer uppmaningen, tar Pensionsskyddscentralen på arbetsgivarens bekostnad en pensionsförsäkring genom ett s.k. tvångsförsäkringsbeslut. Efter det fungerar det arbetspensionsförsäkringsbolag, där tvångsförsäkringen har tecknats, som part i brottsärendet.

Vid behov kan polisen med tanke på undersökningen få en uppskattning av beloppet på den försummade arbetspensionsförsäkringsavgiften. Om försäkringsärendet i alla avseenden redan är under behandling på arbetspensionsbolaget, styr Pensionsskyddscentralen polisens förfrågan till rätt pensionsbolag.

This is staging