Pensionsskyddscentralen utreder årligen i samband med kostnadsfördelningen av pensionsdelar som tjänats in för oavlönade tider finansieringen av de utbetalda intjänade pensionsdelarna.

Förmåner som betalas för oavlönade tider är pensionsgrundande. Med oavlönade tider avses perioder under vilka en arbetstagare har fått antingen

  • moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning
  • sjukdagpenning, partiell sjukdagpenning eller specialvårdspenning
  • alterneringsersättning
  • inkomstrelaterad dagpenning
  • vuxenutbildningsstöd
  • rehabiliteringspenning eller
  • trafikskade- eller olycksfallsersättningar.

I samband med kostnadsfördelningen av pensionsdelar som tjänats in för oavlönade tider räknar man för varje pensionsanstalt ut dess kostnadsandel av ovan nämnda pensioner som betalats under ett års tid. Kostnaderna för pensionsdelarna fördelas så att pensionsanstalterna bekostar dem gemensamt i proportion till de lönesummor som är försäkrade hos dem.

Alla pensionsanstalter är med i kostnadsfördelningen, dvs. också de som inte omfattas av principen om sista pensionsanstalt. Kostnadsfördelningen kallas kort och gott kostnadsfördelningen av oavlönade tider.

Pensionsanstaltens avgift eller fordran vid kostnadsfördelningen av oavlönade tider

Pensionsanstalten betalar eller får från kostnadsfördelningen av oavlönade tider skillnaden mellan de intjänade pensionsdelar för oavlönade tider som pensionsanstalterna har betalat och det belopp som pensionsanstalten ska bekosta. Det belopp som pensionsanstalten ska bekosta bestäms på basis av den lönesumma som är försäkrad där och som en andel av de pensionsdelar som alla pensionsanstalter betalat ut.

Intjänade pensionsdelar för oavlönade tider i miljoner euro åren 2006−2018

ÅrMilj. euro
20061,5
20076,8
200815,7
200928,2
201037,8
201145,3
201256,1
201371,1
201487,6
2015105,2
2016124,7
2017147,9
2018172,2

Aiheesta muualla:

This is staging