ArPL-anstalterna och Sjömanspensionskassan iakttar skyldigheten att överföra medel till fonder genom att årligen stärka sina ålderspensionsansvar med en avkastning på ålders- och invalidsansvaren som motsvarar avsättnings-koefficienten.  Avsättningen hänförs till de ålderspensionsansvar som gäller personer som har fyllt 55 år.

Avsättningskoefficienten bestäms på basis av pensionsanstalternas genomsnittliga solvens. Den är 18 % av ArPL-anstalternas och Sjömanspensionskassans genomsnittliga solvens, som beräknas med vissa begränsningar och viktas med pensionsansvaren. Sedan anpassas den till graden av aktieavkastningsbundenhet och till sist dras fondräntan av.

Pensionsskyddscentralen räknar kvartalsvis ut avsättningskoefficientens värde på basis av pensionsanstalternas inlämnade solvensuppgifter, och när värdet förändras fastställs det nya värdet på ansökan av social- och hälsovårdsministeriet. Avsättningskoefficientens värde kan förändras årligen den första dagen i januari, april, juli och oktober.

Pensionsskyddscentralen skickar en promemoria över den beräknade avsättningsskoefficienten och beräkningsräntan till delegationen för beräkningsgrundsärenden, social- och hälsovårdsministeriet, Finansinspektionen, arbetsmarknadens centralorganisationer, Pensionsstiftelseföreningen, servicebolagen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf.

De av social- och hälsovårdsministeriet fastställda avsättningsskoefficienterna publiceras som tidsserie i Pensionsskyddscentralens webbtjänst Arbetspensionslagstiftningen.

På andra webplatser:

This is staging