I Finland regleras det lagstadgade arbetspensionssystemets innehåll i lagen, men utvecklingen av systemet bereds i hög grad i förhandlingar mellan arbetsmarknadsorganisationerna. Även staten deltar i förhandlingarna. Arbetspensionssystemet förvaltas i trepartssamarbete. Det innebär att både staten, arbetstagarna, arbetsgivarna och företagarna påverkar utvecklingen av pensionslagstiftningen.

Koordinering och beredning av arbetspensionslagstiftningen hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Pensionsskyddscentralen, arbetspensionsanstalterna, arbetsmarknadsorganisationerna och arbetspensionsanstalternas intresseorganisation Arbetspensionsförsäkrarna TELA deltar också i beredningen av lagar.

Ändringarna av arbetspensionslagarna träder i kraft när riksdagen har behandlat och godkänt dem och republikens president har stadfäst lagarna.

This is staging