I försäkringstekniken ingår modellering av ansvarsskulden och försäkringsavgifterna och fastställande av de antaganden som används i försäkringstekniska kalkyler. Inom den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen används en beräkningsgrundsmodell som social- och hälsovårdsministeriet fastställt år 1962.

Beräkningsgrundsmodellen innefattar de matematiska formler som behövs för försäkringstekniska kalkyler och informationen om hur beräkningsgrunderna bildas av dem. I formlerna definieras t.ex. dödlighetsmodellen. I beräkningsgrunderna definieras hur pensionsanstalterna ska räkna försäkringsavgiften och ansvarsskulden samt pensionsansvarets belopp. I grunderna finns närmare beräkningsformler för varje år och värden för de konstanter som behövs i formlerna.

Arbetspensionsanstalternas beräkningsgrunder och de särskilda grunderna för EG-överföringslagen finns i Författningstjänsten bakom länkarna nedan.

De allmänna finansieringsprinciperna inom arbetspensionssystemet och finansieringstekniken för pensionerna samt beräkningsgrundsmodellen och de försäkringsmatematiska formlerna och konstanterna som hänför sig till dem behandlas närmare i boken Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa (endast på finska).

Närmare upplysningar om definitionerna och beräkningen av kapitalvärdeskoefficienterna i anslutning till försäkringstekniken finns bakom länkarna nedan och i boken Pääoma-arvokertoimet, som Pensionsskyddscentralen gett ut.

Läs mer:

På andra webbplatser:

This is staging