Arbetslivspensionen är en ny förmån som infördes i arbetspensionssystemet genom 2017 års reform. Ett långt arbetsliv i ansträngande och slitsamt arbete kan ge rätt att gå i ålderspension vid 63 års ålder. Arbetslivspensionen erbjuder dem vilkas förutsättningar att fortsätta arbeta har försvagats men som inte har rätt till full invalidpension en möjlighet att gå i pension.

Med ett långt arbetsliv avses en minst 38 år lång arbetspensionsförsäkrad yrkesbana i arbete som medför belastning och slitage, med små undantag.  I en sådan yrkesbana kan medräknas högst 3 år med moderskaps-, faderskaps- och föräldradagpenning.

Huruvida kraven på yrkesbanans längd uppfylls avgörs utgående från uppgifterna i arbetspensionsregisteret och tillförlitliga uppgifter som pensionssökanden lämnar in. Mellan den tidpunkt då arbetstagarens anställning upphör och tidpunkten för pensionsansökan får det högst gå ett år.

Arbetslivspension kan beviljas personer som är födda år 1955 eller senare. De är den första åldersklassen vars lägsta pensionsålder är högre än 63 år. Åldersgränsen för arbetslivspension kommer att justeras enligt den förväntade livslängdens förändring från och med dem som är födda 1965. De första arbetslivspensionerna beviljades år 2018. Vid utgången av år 2021 fick 75 personer arbetslivspension.

Arbetslivspensionens belopp är den pension som sökanden tjänat in före utgången av den månad som föregår den då pensionen börjar. Arbetslivspensionens belopp är lägre än invalidpensionens belopp, eftersom arbetslivspensionen inte innehåller en pensionsdel för återstående tid.

This is staging