Arbetspensionen är lagstadgad social trygghet och den grundar sig på försäkringsavgifter som betalats för arbetsinkomsterna. Intjänad pensionsrätt omfattas av egendomsskyddet.

Den försäkrade ska kontrollera sitt pensionsutdrag

Arbetspensionsanstalterna inom den privata sektorn skickar vart tredje år ett arbetspensionsutdrag per post till arbetstagare och företagare som är bosatta i Finland. De som är födda år 1961 och tidigare får arbetspensionsutdraget varje år. Ett arbetspensionsutdrag med aktuell information går också att få från pensionsanstaltens webbtjänst eller via webbplatsen Arbetspension.fi. Anställda inom den offentliga sektorn får arbetspensionsutdraget på Kevas webbplats. Till dem som närmar sig pensionsåldern skickar Keva i varje fall en gång ett arbetspensionsutdrag per post.

Arbetspensionsutdraget innehåller uppgifterna om den arbetspension som tjänats in till och med slutet av föregående år. Utdraget innehåller uppgifter om arbete som utförts för arbetsgivare både inom den privata och den offentliga sektorn, arbete som utförts som företagare samt oavlönade perioder som berättigar till pension.

Den försäkrade ansvarar för att kontrollera att uppgifterna om anställningarna inom den privata sektorn i utdraget är riktiga. Pensionsanstalterna på den privata sektorn reder ut saknade och felaktiga uppgifter som gäller anställningar under de senaste sex åren på begäran av den försäkrade. För att uppgifter om anställningar som är äldre än så ska registreras ska arbetstagare själv lägga fram ostridiga bevis på anställningsförhållandet. För den offentliga sektorns del utreder Keva saknade och felaktiga uppgifter. Dessa uppgifter rättas utan tidsgräns.

Den intjänade pensionen bibehåller sitt värde

Arbetspension tjänas in enligt 1,5 procent av årsinkomsten. Under övergångsperioden åren 2017–2025 tjänar de i åldern 53–62 år in pension med 1,7 procent om året. Dessutom påverkas pensionens belopp av livslängdskoefficienten, som fastställs enligt den förväntade livslängden. Arbetspensionerna är förmånsbestämda, vilket betyder att arbetspensionsfonderna inte direkt påverkar beloppet av löpande pensioner.

Indexjusteringar görs för att pensionstagarna ska bibehålla sin inkomstnivå och köpkraft. När pensionen räknas ut justeras de löner som den försäkrade förtjänat under olika år med lönekoefficienten. Löpande pensioner justeras årligen med arbetspensionsindex.

Den intjänade arbetspensionen omfattas av en oantastbarhetsprincip, som säkras genom att uppgifterna om anställningar och företagarverksamhet införs i Pensionsskyddscentralens och arbetspensionsanstalternas register. Pensionsanstalterna ansvarar gemensamt för pensionslöftena.

System för rättssäkerhet garanterar rättsskyddet

Rättssäkerheten inom förvaltningen innebär att lagenlighet och lagbundenhet verkställs och att den enskildes eller ett samfunds rättigheter och intressen samt verkställigheten av dem tryggas.

Rättssäkerheten garanteras genom ett rättsskyddssystem, som är tudelat. Det preventiva rättsskyddet har som mål att säkra att ärendena avgörs rätt och lagenligt i ett så tidigt skede som möjligt. Det repressiva rättsskyddets syfte är att göra det möjligt att rätta ett felaktigt beslut och säkerställa ett lagligt förfarande.

Den bästa garantin för det preventiva rättsskyddet är att förvaltningsförfarandet är föreskrivet i lag. Preventiva rättsmedel är bland annat

  • formkrav på behandling av ärenden
  • bestämmelser om jäv
  • hörande av part
  • motivering av beslut

Det repressiva rättsskyddet indelas i

  • ordinära rättsmedel och
  • extraordinära rättsmedel.

Arbetspensionsbeslutet kan överklagas

Beslut om arbetspension kan överklagas hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. Det finns särskilda bestämmelser för ändingssökning av pensionsärenden som rör anställda av Finlands Bank, ortodoxa kyrkan och Ålands landskapsregering.

Besvärsnämndens beslut kan vid behov överklagas hos Försäkringsdomstolen. Försäkringsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Samma procedur för sökande av ändring gäller också debitering som pensionsanstalten eller Pensionsskyddscentralen beslutat om och uttagning av arbetstagares arbetspensionsförsäkringsavgift, som arbetsgivaren gör.

Ändring i folkpensionsbeslut kan sökas hos besvärsnämnden för social trygghet. Ändring i nämndens beslut kan sökas hos försäkringsdomstolen.

This is staging