Pensioner betalades för 32,2 miljarder euro

pensioner-som-arbetspensionssystemet-och-fpa-betalat-efter-pensionsslag-2019

I Finland betalades pensioner och därmed jämförbara förmåner för sammanlagt 32,2 miljarder euro år 2019.

I fjol betalades 28,9 miljarder euro i arbetspensioner och 2,1 miljarder euro i FPA-pensioner. Sammanlagt betalades 30,9 miljarder euro i arbetspensioner och FPA-pensioner.

Den största delen av pensionerna, 26,6 miljarder euro, betalades som ålderspensioner. Sjukpensionernas andel av pensionsutgifterna var 8 %. De betalades allt som allt till ett belopp av 2,4 miljarder euro. Familjepensioner betalades för 1,8 miljarder euro, vilket var 6 % av pensionsutgifterna. Andelen för deltidspensioner och specialpensioner för lantbruksföretagare av de betalda pensionerna var sammanlagt under en halv procent.

Utöver arbetspensionerna och de pensioner som betalas av FPA, betalas som pensioner också förmåner enligt tryggheten med tanke på särskilda risker, fritt formade tilläggspensioner samt garantipension som kompletterar arbets- och folkpensionsskyddet.

I tryggheten med tanke på särskilda risker ingår förmåner som klassas som pensioner och som betalas enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, trafikförsäkringslagen samt militärskadelagen och lagarna om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i militärtjänst och krishanteringsuppdrag.

Diagram och tabeller:

Fråga statistiktjänsten:

Totala pensionsutgifter

Producent: Pensionsskyddscentralen
Statistikens webbsida: Totala pensionsutgifter
Ämnesområde: Social trygghet
Statistiken ingår i Finlands officiella statistik (FOS): Ja
ISSN: 2489-7019

Beskrivning

Statistiken ger en helhetsbild av penningbeloppen av de pensioner som betalas i Finland under året.

Datainnehåll

Finlands pensionssystem är decentraliserat. De totala pensionsutgifterna består således av pensioner som betalas från flera olika system.

Arbetspensioner betalas av pensionsanstalter på den privata och den offentliga sektorn. FPA betalar folkpensionssystemets pensioner och garantipensioner. Förmåner som klassas som pensioner betalas också på basis av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, trafikförsäkringslagen samt militärskadelagen och lagarna om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i militärtjänst och i krishanteringsuppdrag. Statistiken över de totala pensionsutgifterna sammanställer dessa uppgifter till en helhet.

Klassificeringar

Pensionssystem, sektor och pensionsslag.

Datainsamlingsmetoder och informationskälla

Uppgifterna i statistiken grundar sig på registermaterial. Närmare information om hur data har sammanställts finns i kvalitetsbeskrivningens del Uppgifternas exakthet och tillförlitlighet.

Uppdateringsintervall

Uppgifterna uppdateras en gång om året.

Tid för färdigställande eller publicering

Förhandsuppgifter om statistiken utkommer på våren efter statistikåret. De slutliga uppgifterna publiceras på hösten efter statistikåret. Publiceringsdatumen meddelas årligen i Publiceringskalendern.

Tidsserie

Statistikens uppgifter finns att få från PSC från och med år 1986. Tidsserien är i huvuddrag jämförbar. Närmare uppgifter om statistikens tidsserie finns i kvalitetsbeskrivningens del Uppgifternas samanvändbarhet och jämförbarhet.

Ämnesord

Socialförsäkring, pensioner, arbetspensioner, folkpensioner, pensionsutgifter

 

Totala pensionsutgifter

De totala pensionsuppgifterna inbegriper under året betalade arbetspensioner, FPA-pensioner, förmåner som klassas som pensioner som betalats på basis av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, trafikförsäkringslagen samt militärskadelagen och lagarna om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i militärtjänst och i krishanteringsuppdrag samt fritt formade pensioner som ordnats av arbetsgivarna. Frivilliga pensioner som personer själva skaffat ingår inte i de totala pensionsutgifterna.

Arbetspensionsutgifter

Arbetspensionsutgifterna inbegriper arbetspensioner från den privata och offentliga sektorn. Den privata sektorns pensionsutgifter innehåller arbetspensioner enligt både grundskyddet och det registrerade tilläggspensionsskyddet.

FPA:s pensionsutgifter

FPA:s pensionsutgifter inbegriper folkpensioner och garantipensioner.

Pensionsutgifter för tryggheten med tanke på särskilda risker

Pensionsutgifter för tryggheten med tanke på särskilda risker inbegirper förmåner som klassas som pensioner och som betalas på basis av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, trafikförsäkringslagen samt militärskadelagen och lagarna om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i militärtjänst och i krishanteringsuppdrag. Förmånerna går också under benämningen SOLITA-pensioner.

Pensionsutgifter för fritt formade pensioner

Pensionsutgifter för fritt formade pensioner inbegriper oregistrerade tilläggspensioner som arbetsgivarna ordnat.

Ålderspensionsutgifter

Ålderspensionsutgifterna inbegriper ålderspensioner som betalas som arbets- och folkpension. I utgifterna ingår både pensioner som börjat i pensionsåldern och förtida ålderspensioner.

Sjukpensionsutgifter

Sjukpensionsutgifterna inbegriper alla sjukpensioner som betalas som arbets- och folkpension. Sjukpensioner är sjukpensioner som betalats tills vidare och rehabiliteringsstöd på viss tid. Åren 1986–2011 innehåller sjukpensionsutgifterna också individuella förtidspensioner.

Deltidspensionsutgifter

Deltidspensionsutgifterna inbegriper deltidspensioner som betalats som arbetspensioner. Deltidspensioner betalas inte i folkpensionssystemet.

Pensionsutgifter för specialpensioner för lantbruksföretagare

Pensionsutgifterna för specialpensioner för lantbruksföretagare inbegirper avträdelsepensioner, avträdelsestöd och avträdelsetillägg. Specialpensioner för lantbruksföretagare betalas endast inom arbetspensionssystemet för den privata sektorn. Pensionsutgifterna för specialpensioner för lantbruksföretagare innehåller generationsväxlingspensioner åren 1986–2010 och avträdelseersättningar åren 1993–2010.

Familjepensionsutgifter

Familjepensionsutgifterna inbegriper familjepensioner som betalas som arbetspension och som folkpension.

 

Kvalitetsbeskrivning: De totala pensionsutgifterna i Finland 2019

Statistiken över det totala pensionsutgifterna sammanställs i Pensionsskyddscentralen.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är enligt lag skyldig att föra statistik. I lagen om Pensionsskyddscentralen slås det fast att en av PSC:s uppgifter är att föra statistik över sitt verksamhetsområde. Inom PSC är det Planeringsavdelningen som gör upp statistiken.

Kostnaderna för statistiken finansieras av Pensionsskyddscentralen.

Relevans av statistikuppgifterna

Det lagstadgade pensionsskyddet i Finland består i huvuddrag av två lagstadgade pensionssystem: arbetspensions- och folkpensionssystemet. Lagstadgat pensionsskydd är också de förmåner som klassas som pensioner och som betalas på basis av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, trafikförsäkringslagen samt militärskadelagen och lagarna om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i militärtjänst och i krishanteringsuppdrag.

Inom den privata sektorn verkställs arbetspensionsskyddet av arbetspensionsbolag, -stiftelser och -kassor och inom den offentliga sektorn huvudsakligen av Keva. Pensionsskyddscentralen fungerar som samorgan för arbetspensionssystemet och insamlar bl.a. nödvändiga uppgifter för skötseln av de arbetspensionsärenden som ålagts centralen enligt lag. Folkpensionssystemet sköts av FPA. FPA administrerar också utbetalningen av garantipensionerna.

Statistiken över de totala pensionsutgifterna är en sammanställning av de lagstadgade pensionerna och deras penningbelopp som betalas inom olika system. Statistiken innehåller uppgifter om under året betalda lagstadgade pensioner och om fritt formade registrerade och oregistrerade tilläggspensioner som arbetsgivarna ordnat. Frivilliga pensioner som privatpersoner själva skaffat ingår inte i statistiktalen.

Uppgifterna i statistiken har klassificerats enligt pensionssystem och pensionsslag. Arbetspensionerna har klassificerats i pensioner utbetalade av privata och av offentliga sektorn. Begreppen som används i statistiken har definierats på statistikens hemsida i punkten Begrepp och definitioner (länk).

Statistiken riktar sig till beslutsfattare, planerare och forskare inom den sociala trygghetssektorn samt specialister inom pensionsområdet. Informationen torde intressera också medier, pensionärsorganisationer och andra som behöver information om ämnesområdet.

Uppgifternas exakthet och tillförlitlighet

Uppgifterna i statistiken grundar sig på registermaterial.

Uppgifterna om pensioner som betalas av arbetspensionssystemet och FPA bildas av statistikinformationslager som upprätthålls gemensamt av Pensionsskyddscentralen och FPA. Lagret innehåller uppgifter om dem som fått pension från arbetspensions- eller folkpensionssystemet under årets sista dag samt den årliga pensionsutgiften.

Uppgifter om pensioner som betalas enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, trafikförsäkringslagen samt militärskade- och lagarna om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i militärtjänst och i krishanteringsuppdrag fås från Försäkringscentralen, Olycksfallsförsäkringscentralen, Statskontoret och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Uppgifterna om fritt formade oregistrerade tilläggspensioner fås från Finansinspektionen.

Uppgifterna om penningbeloppen av  pensioner som betalas enligt kommunernas och evangelisk-lutherska kyrkans gamla pensionsstadgor adderas till den totala summan av den offentliga sektorns arbetspensionsutgifter. Statistikens pensionsslagsspecifika uppgifter innehåller inte dessa pensioner.

Uppgifterna om penningbeloppen av pensioner som betalats enligt gamla pensionsstadgor baserar sig på uppgifter som FPA lämnat till PSC om dessa pensioner.

Fel som märks i statistiken korrigeras omedelbart i alla statistikprodukter där de förekommer. I korrigeringspraxisen följs anvisningar givna av delegationen för Finlands officiella statistik.

Uppgifternas aktualitet och punktlighet

Förhandsuppgifter om statistiken utkommer på våren efter statistikåret. De slutliga uppgifterna publiceras på hösten efter statistikåret  Publiceringsdatum för statistiken meddelas årligen i publiceringskalendern på PSC:s webbplats under adressen www.etk.fi/statistik.

Uppgifternas samanvändbarhet och jämförbarhet

Pensionsskyddscentralen har producerat statistiken över de totala pensionsutgifterna sedan statistikåret 2016. Tidigare har statistiken producerats av FPA.

Statistikens tidsserie har korrigerats retroaktivt till och med år 1986 i och med bytet av statistikens producent. Ändringen gäller arbetspensionsutgifter som har korrigerats i enlighet med PSC:s registeruppgifter. Korrigeringen orsakar också små ändringar i den sammanlagda summan av de totala pensionsutgifterna. Även ändringar i klassificeringen av uppgifter har gjorts i samma sammanhang.

Statistikens grunduppgifter finns att få från och med år 1960. Tidsseriernas totalsummor är i huvuddrag jämförbara. De ändringar som skett i pensionslagstiftningen ska ändå beaktas när tidsserierna jämförs. Observeras bör bl.a. att begreppet folkpension ändrades 1.1.2008, efter vilket vårdbidrag och bostadsbidrag för pensionstagare inte längre betraktats som en del av pensionen.

Pensionsskyddscentralen publicerar uppgifter från statistiken från och med år 1986. Tidigare års statistikuppgifter finns att få från FPA:s statistiktjänst (tilastot(at)kela.fi).

Uppgifternas tillgänglighet och tydlighet

Statistikens uppgifter publiceras årligen i Pensionsskyddscentralens webbtjänst på adressen www.etk.fi/statistik och i Pensionsskyddscentralens statistikdatabas på adressen http://tilastot.etk.fi/

Närmare information om statistiken ges av PSC:s statistiktjänst tilastot(at)etk.fi.

På andra webplatser:

This is staging