1. Kontaktinformation

1.1 Organisation

Pensionsskyddscentralen

1.2 Organisationsenhet

Planeringsavdelning

1.3 Kontaktpersonens namn
1.4 Kontaktpersonens funktion
1.5 Kontaktpunktens adress

Pensionsskyddscentralen
00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

1.6 Kontaktpunktens e-postadress

fornamn.efternamn@etk.fi
Kontaktformulär

1.7 Kontaktpunktens telefonnummer

029 411 20

1.8 Kontaktpunktens faxnummer

Fax: 09 148 1172

2. Uppdatering av metadata

2.1 Senaste intyg för metadata
2.2 Senaste sändning av metadata
2.3 Senaste uppdatering av metadata

3. Beskrivning av statistiken

3.1 Allmän beskrivning
3.2 Klassificeringar
3.3 Sektorstäckning
3.4 Statistiska begrepp och definitioner
3.5 Statistisk enhet
3.6 Statistisk population
3.7 Referensområde
3.8 Tidstäckning

4. Måttenhet

5. Referensperiod

Kalenderår

6. Befogenheter

6.1 Lagstiftning och andra överenskommelser
6.2 Datautbyte

7. Dataskydd i statistiken

7.1 Sekretess – principer
7.2 Sekretess – behandling av uppgifter

8. Principer för offentliggörande

8.1 Tidsplan för offentliggörande
8.2 Tillgång till tidsplanen för offentliggörande

Publiceringskalender för statistik

8.3 Användarnas tillgång

9. Distributionsfrekvens

10. Tillgänglighet och tydlighet

10.1 Pressmeddelande (Statistikpublicering)
10.2 Publikationer (omfattande/övriga)
10.3 Webbdatabas

Pensionsskyddscentralens statistikdatabas
(laitetaan tähän tarkempi lyhytosoite jos on käytettävissä)

10.4 Tillgänglighet av mikrodata
10.5 Annan datadistribution
10.6 Metoddokumentation
10.7 Kvalitetsdokumentation

11. Kvalitetsstyrning

11.1 Kvalitetssäkring
11.2 Kvalitetsbedömning

12. Relevans

12.1 Användarnas behov
12.2 Andelen nöjda användare
12.3 Fullständighet

13. Noggrannhet och tillförlitlighet

13.1 Övergripande noggrannhet och tillförlitlighet
13.2 Urvalsfel
13.3 Övriga felkällor
13.3.1 Täckningsfel
13.3.2 Mätfel
13.3.3 Bortfallsfel
13.3.4 Bearbetningsfel
13.3.5 Modellantagandefel

14. Aktualitet och punktlighet

14.1 Aktualitet
14.2 Punktlighet

15. Konsekvens och jämförbarhet

15.1 Jämförbarhet – geografisk
15.2 Jämförbarhet – över tid
15.3 Samanvändbarhet – mellan statistikområden
15.3.1 Samanvändbarhet – statistik på årsbasis och för kortare perioder
15.3.2 Samanvändbarhet – nationalräkenskaper
15.4 Samanvändbarhet – intern

16. Kostnader och svarsbörda

17. Revidering av uppgifter

18. Statistikprocessen

18.1 Källdata
18.2 Frekvens för uppgiftsinsamling
18.3 Metod för uppgiftsinsamling
18.4 Datavalidering
18.5 Behandling av uppgifter
18.6 Anpassning

19. Kommentarer

This is staging