Försäkringsmatematiska tjänster

Arbetspensionen beviljas och betalas ut till pensionstagaren av den pensionsanstalt där pensionstagaren sist var försäkrad före pensioneringen. Pensionsskyddscentralen sköter kostnadsfördelningen, där olika aktörers andelar av kostnaderna för utbetalda pensioner avstäms.

Pensionsanstaltern som försäkrar pensionerna för arbetstagare inom den privata sektorn finansierar pensioner också ur sin placeringsavkastning enligt skyldigheten att överföra medel till fonderna.

Pensionsaktörerna lämnar uppgifter till oss för kostnadsfördelningen och beräkningen av skyldigheten att överföra medel till fonderna. På våra sidor hittar du anvisningar för hur uppgifterna ska beräknas och lämnar in samt våra meddelanden om beräknade kostnadsfördelningar, statens andelar och koefficienter.  Vi berättar också om försäkringsmatematiken och beräkningsgrunderna som finansieringen av pensionerna och fastställandet av avgifterna bygger på.

Kostnadsfördelningen för arbetspensionerna

Pensionsskyddscentralen fördelar årligen kostnaderna för de utbetalade arbetspensionerna och Pensionsskyddscentralens kostnadsandel mellan arbetspensionsanstalterna. Läs vad kostnadsfördelningen i praktiken går ut på.

Kostnadsfördelningen för arbetspensionerna

Korttidsprognoser

Prognosen om pensionsutgift och avgiftsnivå fastställer nivån för ArPL-avgiften året efter prognosåret och uppskattar ArPL-SjPL-pensioner som ska betalas och ArPL-avgiftens utvecklingstrend för fem år framåt.

Korttidsprognoser om pensionsutgift och avgiftsnivå

Finansieringsstatistik om arbetspensionerna

Arbetspensionssystemets tillgångar ökade år 2019 med 22 miljarder euro och uppgick vid årets slut till 218 miljarder euro. Tack vare ett gott placeringsår var placeringsavkastningen 24,1 miljarder euro. Pens-ioner betalades ut för 28,8 miljarder euro och i arbetspensionsavgifter insamlades 23,0 miljarder euro. Siffrorna preciseras i juni, när bokslutsuppgifterna från alla pensionsanstalter har sammanställts.
Pensionstillgångarna inkluderar alla tillgångar som är avsedda för att täcka arbetspensionsansvaren. Största delen av pensionstillgångarna är placeringstillgångar, som vid slutet av året uppgick till 215 miljarder euro.

Mer på statistiksidan om finansieringen

This is staging