Huvudansvaret för uppföljningen och beredningen av EU-ärenden och formuleringen av Finlands ställningstaganden bärs av det ministerium som har behörighet i ärendet i Finland. EU-ärenden som gäller pensioner bereds huvudsakligen på social- och hälsovårdsministeriet.

Beslut om Finlands EU-politiska principer fattas under statsministerns ledning i regeringens EU-ministerutskott. Riksdagen deltar i den nationella beredningen av beslut som fattas inom EU. På tjänstemannanivå formuleras gemensamma ståndpunkter till EU-ärenden inom kommittén för EU-ärenden och beredningssektionerna som underlyder den. Finlands system för samordning grundar sig på en samordnande tjänstemannaberedning och EU-ministerutskottets riktlinjer och på att riksdagen får information och deltar i EU-ärenden. Systemet säkerställer att Finland har en samordnad ståndpunkt som motsvarar Finlands allmänna EU-politiska riktlinjer i alla ärenden som pågår inom EU och i de olika faserna av behandlingen av ärendena.

EU-ministerutskottet

Regeringens EU-ministerutskott sammanträder varje vecka för att behandla aktuella EU-ärenden som är viktiga i politiskt, ekonomiskt eller rättsligt hänseende. Ministerutskottet kommer överens om Finlands riktlinjer bland annat för alla rådsmöten och informella ministermöten. Statsministern är ordförande för ministerutskottet.

Riksdagen

Största delen av beslut som ska fattas inom EU behandlas av riksdagens stora utskott, som specialutskotten avger utlåtanden till.

Kommittén för EU-ärenden

Kommittén för EU-ärenden är ett samarbetsorgan som består av företrädare för ministerierna, republikens presidents kansli, justitiekanslersämbetet, Finlands Bank och Ålands landskapsregering. I regel behandlar kommittén omfattande EU-ärenden som gäller flera ministerier, såsom regeringens årliga EU-politiska nyckelmålsättningar. Ordförande för kommittén är chefen för avdelningen för EU-ärenden, dvs. statssekreteraren för EU-ärenden. Kommittén fattar också beslut i ärenden där man inte har nått enighet i sektionsarbetet.

EU-beredningssektioner

Kommittén för EU-ärenden har inrättat EU-beredningssektioner som den grundläggande strukturen för tjänstemannaberedningen av EU-ärenden. Ärenden som gäller pensionsskyddet behandlas huvudsakligen i EU-sektionerna 25 och 27. Ordförandena för båda sektionerna kommer från social- och hälsovårdsministeriet.

EU-sektion 25 bereder i synnerhet ärenden som ska behandlas i Rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor). I sektionen diskuteras också frågor som behandlas av kommittén för socialt skydd (SPC).

EU-sektion 27 bereder ärenden som behandlas av Rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) och som gäller personernas rörlighet mellan medlemsländerna och samordningen av den sociala tryggheten i dessa fall. I sektionen bereds också ärenden som behandlas i Administrativa kommissionen för social trygghet för migrerande arbetare och diskuterar kommissionens riktlinjer

Avdelningen för EU-ärenden vid statsrådets kansli

Avdelningen för EU-ärenden ansvarar för samordningen av EU-ärenden i statsrådet. Avdelningen är sekretariat för EU-ministerutskottet och kommittén för EU-ärenden. Avdelningen är också är representerad i alla sektorspecifika beredningssektioner som kommittén har tillsatt och förmedlar anvisningar till Finlands EU-representation i Bryssel tillsammans med de ansvariga ministerierna.

På andra webbplatser:

Beredning av lagstiftningsärenden på EU-nivå

Merparten av EU-lagstiftningen bereds nuförtiden genom det s.k. ordinarie lagstiftningsförfarandet. I detta förfarande utövar rådet och Europaparlamentet lagstiftande makt tillsammans. Det ordinarie lagstiftningsförfarandet inleds när kommissionen lämnar fram författningsförslag för rådet och parlamentet. Enligt grundfördragen har kommissionen ensamrätt att ta initiativ till lagstiftning.

Inom Europeiska kommissionen behandlas ärenden som gäller pensioner närmast inom generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering och inom generaldirektoratet för ekonomi och finans, men också inom generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster.

Närmare information om lagstiftningsförfarandet enligt FEUF-fördraget (Lissabonfördraget) finns på Europeiska unionens webbsidor.

På andra webbplatser:

This is staging