Partiell ålderspension har införts i stället för deltidspension. Den partiella ålderspensionen erbjuder en flexibel möjlighet att kombinera arbete och partiell pension.

Från och med år 2017 kan de som är födda år 1949 eller senare ta ut partiell ålderspension tidigast vid 61 års ålder. För dem som är födda år 1964 är åldersgränsen 62 år. Åldersgränsen för dem som är födda år 1965 eller senare anpassas till den förväntade livslängdens förändring.

Man kan ta ut 25 eller 50 procent av sin intjänade pension som partiell ålderspension. Pensionen minskas permanent med en förtidsminskning, som är 0,4 procent för varje månad med vilken pensionen tas ut i förtid. T.ex. minskar en partiell ålderspension som tas ut två år före åldersklassens lägsta pensionsålder med 9,6 procent. Den del som har tagits ut i förtid är förminskad också när pensionstagaren börjar få ålderspension eller någon annan pensionsförmån efter den partiella ålderspensionen.

Partiell ålderspension omräknas med livslängdskoefficienten.

Den som tar ut partiell ålderspension kan arbeta enligt eget val. Arbetstiden eller lönen kontrolleras inte.

Partiell ålderspension och ålderspension efter partiell ålderspension

I exemplet beräknas partiell förtida ålderspension för en person som är 61 år gammal. Lönen och pensionen sammanlagt anges före och efter skatt.

Alternativen har räknats så att personen när den partiella ålderspensionen börjar helt slutar arbeta, fortsätter arbeta med hälften av sin tidigare lön eller fortsätter arbeta på heltid med samma lön som tidigare.

För personen beräknas ålderspension efter den partiella ålderspensionen vid den lägsta pensionsåldern. För jämförelsens skull beräknas hur stor ålderspensionen skulle vara, om personen inte tog ut partiell ålderspension och fortsatte arbeta på heltid till den lägsta pensionsåldern.

 • Födelseår 1957
 • Åldersgränsen för partiell ålderspension är 61 år
 • Den lägsta pensionsåldern är 63 år 9 mån
 • Lön 2000 euro/mån (netto 1 587 e/mån)
 • Intjänad pension vid utgången av året innan den partiella ålderspensionen börjar: 1 000 euro/mån
 • Som pensionsinkomst som minskar folkpensionen beaktas också förtidsminskningen av den partiella ålderspensionen, dvs. arbetspensionen minskar folkpensionen med hela det belopp som skulle betalas, om ingen förtidsminskning gjordes.
 • Folkpensionen förtidsminskas för 18 månader och beräknas för en ensamboende person.

Lön vid sidan av partiell ålderspension

Bruttolön 0 1 000 2 000
Partiell ålderspension 50 % 416 416 416
Inkomster sammanlagt, brutto 416 1 416 2 416
Inkomster sammanlagt, netto 416 1 314 1 909

 

Ålderspension efter partiell ålderspension

Arbetspension 891 935 977
Folkspension 167 146 127
Pension sammanlagt 1 058 1 081 1 104
Netto 999 1 013 1 027

 

Ålderspension, om personen varken tar ut partiell ålderspension eller minskar arbetet

Arbetspension 1 038 1 038 1 038
Folkspension 128 128 128
Pension sammanlagt 1 166 1 166 1 166
Netto 1 065 1 065 1 065

 

Exempelfall där personen fortsätter att arbeta med en lön på 1000 euro/mån:

Partiell ålderspension 50 %
1 000 euro/mån x 0,5 = 500 euro/mån

Förtidsminskning räknad från den lägsta pensionsåldern, dvs. för 33 månader: : 33 x 0,4 % = 13,2 %
500 x  0,132 = 66 euro/mån
500 – 66,00 = 434 euro/mån

Justeras med livslängdskoefficienten för år 2018 (uppskattning):
434 euro/mån x 0,95738 = 416 euro/mån

Lön + partiell ålderspension sammanlagt: 1 000 + 416 euro/mån = 1 416 euro/mån (netto 1 314 e/mån)

Ålderspension vid den lägsta pensionsåldern 63 år 9 mån:

Den outtagna delen av den pension som intjänats före den partiella ålderspensionen:
0.5 x 1 000 euro/mån = 500 euro/mån
Multiplicerat med åldersklassens livslängdskoefficient (uppskattning): 500 euro/mån x 0,95143 = 476 euro/mån

Pension som intjänats under tiden med partiell ålderspension: Två år enligt 1,7 procent (övergångstidens intjäningsprocent) och 9 mån enligt 1,5 procent, multiplicerat med livslängdskoefficienten = 43 euro/mån

Ålderspension sammanlagt: 416 + 476 + 43 = 935 euro/mån

 Folkpensionen förtidsminskad: 146 euro/mån

 Pensionen sammanlagt 1 081 euro/mån (netto 1 013 e/mån)

 Om personen inte tog ut partiell ålderspension och fortsatte arbeta på heltid, skulle arbetspensionen vid den lägsta pensionsåldern vara 1 038 euro/mån och folkpensionen 128 euro/mån efter förtidsminskning. Den sammanlagda pensionen skulle vara 1 166 euro/mån (netto 1 065 e/mån)

Den partiella ålderspensionen antas börja den 1 januari. Indexjusteringar har inte beaktats i exemplet. Skatter och avgifter har räknats enligt uppgifterna för år 2017 enligt antagandet att årsinkomsten är 12 x månadsinkomsten. I beskattningen har beaktats statsskatt, genomsnittlig kommunalskatt, rundradioskatt, sjukförsäkringsavgifter, arbetspensionsavgift (avgiften för 53–62-åringar) och arbetslöshetsförsäkringsavgift samt skatteavdrag som görs på tjänstens vägnar.

Partiell ålderspension och ålderspension efter partiell ålderspension

I exemplet beräknas partiell förtida ålderspension för en person som är 61 år gammal. Lönen och pensionen sammanlagt anges före och efter skatt.

Alternativen har räknats så att personen när den partiella ålderspensionen börjar helt slutar arbeta, fortsätter arbeta med hälften av sin tidigare lön eller fortsätter arbeta på heltid med samma lön som tidigare.

För personen beräknas ålderspension efter den partiella ålderspensionen vid den lägsta pensionsåldern. För jämförelsens skull beräknas hur stor ålderspensionen skulle vara, om personen inte tog ut partiell ålderspension och fortsatte arbeta på heltid till den lägsta pensionsåldern.

 • Födelseår 1957
 • Åldersgränsen för partiell ålderspension är 61 år
 • Den lägsta pensionsåldern är 63 år 9 mån
 • Lön 3 000 euro/mån (netto 2 169 e/mån)
 • Intjänad pension vid utgången av året innan den partiella ålderspensionen börjar: 1 500 euro/mån

Lön vid sidan av partiell ålderspension

Bruttolön 0 1 500 3 000
Partiell ålderspension 50 % 623 623 623
Inkomster sammanlagt, brutto 623 2 123 3 623
Inkomster sammanlagt, netto 623 1 761 2 545

 

Ålderspension efter partiell ålderspension

Brutto 1 337 1 402 1 466
Netto 1 170 1 210 1 249

 

Ålderspension, om personen varken tar ut partiell ålderspension eller minskar arbetet

Brutto 1 556 1 556 1 556
Netto 1 304 1 304 1 304

 

Exempelfall där personen fortsätter att arbeta med 1 500 euros lön:

Partiell ålderspension 50 %
1 500 euro/mån x 0,5 = 750 euro/mån

Förtidsminskning räknad från den lägsta pensionsåldern, dvs. för 33 månader: 33 x 0,4 % = 13,2 %
750 x  0,132 = 99 euro/mån
750 – 99 = 651 euro/mån

Justeras med livslängdskoefficienten för år 2018 (uppskattning):
651 euro/mån x 0,95738 = 623 euro/mån

Lön + partiell ålderspension sammanlagt: 1 500 + 623 euro/mån = 2 123 euro/mån (netto 1 761 e/kk)

Ålderspension vid den lägsta pensionsåldern 63 v 9 mån:

Den outtagna delen av den pension som intjänats före den partiella ålderspensionen:
0.5 x 1 500 euro/mån = 750 euro/mån
Multiplicerat med åldersklassens livslängdskoefficient (uppskattning): 750 euro/mån x 0,95143 = 714 euro/mån

Pension som intjänats under tiden med partiell ålderspension: Två år enligt 1,7 procent (övergångstidens intjäningsprocent) och 9 mån enligt 1,5 procent, multiplicerat med livslängdskoefficienten = 65 euro/mån

Ålderspension sammanlagt: 623 + 714 + 65 = 1 402 euro/mån (netto 1 210 e/mån)

 Om personen inte tog ut partiell ålderspension och fortsatte arbeta på heltid, skulle pensionen vid den lägsta pensionsåldern vara 1556 euro/mån (netto 1 304 e/mån).

 Den partiella ålderspensionen antas börja den 1 januari. Indexjusteringar har inte beaktats i exemplet. Skatter och avgifter har räknats enligt uppgifterna för år 2017 enligt antagandet att årsinkomsten är 12 x månadsinkomsten. I beskattningen har beaktats statsskatt, genomsnittlig kommunalskatt, rundradioskatt, sjukförsäkringsavgifter, arbetspensionsavgift (avgiften för 53–62-åringar) och arbetslöshetsförsäkringsavgift samt skatteavdrag som görs på tjänstens vägnar.

Partiell ålderspension och ålderspension efter partiell ålderspension

 I exemplet beräknas partiell förtida ålderspension för en person som är 61 år gammal. Lönen och pensionen sammanlagt anges före och efter skatt.

Alternativen har räknats så att personen när den partiella ålderspensionen börjar helt slutar arbeta, fortsätter arbeta med hälften av sin tidigare lön eller fortsätter arbeta på heltid med samma lön som tidigare.

För personen beräknas ålderspension efter den partiella ålderspensionen vid den lägsta pensionsåldern. För jämförelsens skull beräknas hur stor ålderspensionen skulle vara, om personen inte tog ut partiell ålderspension och fortsatte arbeta på heltid till den lägsta pensionsåldern.

 • Födelseår 1957
 • Åldersgränsen för partiell ålderspension är 61 år
 • Den lägsta pensionsåldern är 63 år 9 mån
 • Lön 4 000 euro/mån (netto 2 700 e/mån)
 • Intjänad pension vid utgången av året innan den partiella ålderspensionen börjar: 2 000 euro/mån

Lön vid sidan av partiell ålderspension

Bruttolön 0 2 000 4 000
Partiell ålderspension 50 % 831 831 831
Inkomster sammanlagt, brutto 831 2 831 4 831
Inkomster sammanlagt, netto 831 2 185 3 164

 

Ålderspension efter partiell ålderspension

Brutto 1 782 1 868 1 955
Netto 1 443 1 497 1 556

 

Ålderspension, om personen varken tar ut partiell ålderspension eller minskar arbetet

Brutto 2 075 2 075 2 075
Netto 1 443 1 443 1 443

 

Exempelfall, där personen fortsätter arbeta med en lön på 2000 euro:

Partiell ålderspension 50 %

2 000 euro/mån x 0,5 = 1 000 euro/mån

Förtidsminskning räknad från den lägsta pensionsåldern, dvs. för 33 månader: 33 x 0,4 % = 13,2 %
1 000 x  0,132 = 132 euro/mån
1 000 – 132 = 868 euro/mån

Justeras med livslängdskoefficienten för år 2018 (uppskattning):
868 euro/mån x 0,95738 = 831 euro/mån

Lön + partiell ålderspension sammanlagt: 2 000 + 831 euro/mån = 2 831 euro/mån (netto 2 185 e/mån)

Ålderspension vid den lägsta pensionsåldern 63 år 9 mån:

Den outtagna delen av den pension som intjänats före den partiella ålderspensionen:
0,5 x 2 000 euro/mån = 1 000 euro/mån
Multiplicerad med åldersklassens livslängdskoefficient (uppskattning): 1 000 euro/mån x 0,95143 = 951 euro/mån

Pension som intjänats under tiden med partiell ålderspension: Två år enligt 1,7 procent (övergångstidens intjäningsprocent) och 9 mån enligt 1,5 procent, multiplicerat med livslängdskoefficienten = 86 euro/mån

Ålderspension sammanlagt: 831 + 951 + 86 = 1 868 euro/mån (netto 1 497 e/mån)

Om personen inte tog ut partiell ålderspension och fortsatte arbeta på heltid, skulle pensionen vid den lägsta pensionsåldern vara 2 075 euro/mån (netto 1 630 e/mån).

Den partiella ålderspensionen antas börja den 1 januari. Indexjusteringar har inte beaktats i exemplet. Skatter och avgifter har räknats enligt uppgifterna för år 2017 enligt antagandet att årsinkomsten är 12 x månadsinkomsten. I beskattningen har beaktats statsskatt, genomsnittlig kommunalskatt, rundradioskatt, sjukförsäkringsavgifter, arbetspensionsavgift (avgiften för 53–62-åringar) och arbetslöshetsförsäkringsavgift samt skatteavdrag som görs på tjänstens vägnar.

This is staging