1. Kontaktinformation

1.1 Organisation

Pensionsskyddscentralen

1.2 Organisationsenhet

Planeringsavdelningen

1.3 Kontaktpersonens namn

Jukka Lampi
Katariina Käkönen

1.4 Kontaktpersonens funktion

Statistikspecialist

1.5 Kontaktpunktens adress

Pensionsskyddscentralen
00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

1.6 Kontaktpunktens e-postadress

fornamn.efternamn@etk.fi
Kontaktformulär

1.7 Kontaktpunktens telefonnummer

029 411 20

1.8 Kontaktpunktens faxnummer

Fax: 09 148 1172

2. Uppdatering av metadata

2.1 Senaste intyg för metadata

27.3.2024

2.2 Senaste sändning av metadata

27.3.2024

2.3 Senaste uppdatering av metadata

27.3.2024

3. Beskrivning av statistiken

3.1 Allmän beskrivning

Statistiken ger en helhetsbild av penningbeloppen av de pensioner som betalats i Finland under året.

3.2 Klassificeringar

Pensionssystem, sektor (privat och offentlig), pensionsslag, kön, sjukdomsklassificering ICD-10, regionklassificering: kommun, landskap, välfärdsområde och bosättningsland.

3.3 Sektorstäckning

Det lagstadgade pensionsskyddet i Finland består i huvuddrag av två lagstadgade pensionssystem: arbetspensions- och folkpensionssystemet. Lagstadgat pensionsskydd är också de förmåner som klassas som pensioner och som betalas på basis av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, trafikförsäkringslagen samt militärskadelagen och lagarna om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i militärtjänst och i krishanteringsuppdrag.

Inom den privata sektorn verkställs arbetspensionsskyddet av arbetspensionsbolag, -stiftelser och -kassor och inom den offentliga sektorn huvudsakligen av Keva. Pensionsskyddscentralen fungerar som samorgan för arbetspensionssystemet och insamlar bl.a. nödvändiga uppgifter för skötseln av de arbetspensionsärenden som ålagts centralen enligt lag. Folkpensionssystemet sköts av FPA. FPA administrerar också utbetalningen av garantipensionerna.

Statistiken över de totala pensionsutgifterna är en sammanställning av de lagstadgade pensionerna och deras penningbelopp som betalas inom olika system. Statistiken innehåller uppgifter om under året betalda lagstadgade pensioner och om fritt formade oregistrerade tilläggspensioner som arbetsgivarna ordnat. Frivilliga pensioner som privatpersoner själva skaffat ingår inte i statistiktalen.

3.4 Statistiska begrepp och definitioner

Begreppen och definitionerna presenteras på statistikens hemsida.

3.5 Statistisk enhet

Pension som betalas från Finlands pensionssystem.

3.6 Statistisk population

Lagstadgade och fritt formade pensioner som betalas från Finlands pensionssystem.

3.7 Referensområde

Kommun, landskap, välfärdsområde och bosättningsland.

3.8 Tidstäckning

Tidsserien börjar med år 1960. Uppgifterna finns att få från PSC från och med statistikåret 1986. Tidigare års statistikuppgifter finns att få från FPA:s statistiktjänst.

4. Måttenhet

mn euro

5. Referensperiod

Kalenderår

6. Befogenheter

6.1 Lagstiftning och andra överenskommelser

I lagen om Pensionsskyddscentralen slås det fast att PSC har som uppgift att föra statistik över sitt verksamhetsområde.

Lag om Pensionsskyddscentralen (Finlex)

6.2 Datautbyte

En del av statistiken levereras årligen till THL för statistiken Utgifter för det sociala skyddet samt utgifternas finansiering och statistik enligt EU:s system för statistik över socialt skydd (ESSPROS).

Utgifter för det sociala skyddet samt utgifternas finansiering

7. Dataskydd i statistiken

7.1 Sekretess – principer

Pensionsskyddscentralen har förbundit sig till dataskydd i enlighet med grundprinciperna för statistikverksamhet, med vilket en konfidentiell behandling av uppgifter säkerställs.

7.2 Sekretess – behandling av uppgifter

Datamaterialen har skyddats i behandlingens olika skeden med vederbörliga fysiska och tekniska lösningar. Personalen har tillgång endast till uppgifter som är nödvändiga för att sköta arbetsuppgifter. Till de utrymmen där material behandlas har inte utomstående tillträde. Personalen har undertecknat en sekretessförbindelse när de anställts.

8. Principer för offentliggörande

Pensionsskyddscentralens statistik publiceras vardagar klockan 9.00 på Pensionsskyddscentralens webbplats. Om möjliga undantag till klockslaget för publicering meddelas separat.

Statistikdatabasens data publiceras som öppen data. Det öppna gränssnittet till statistikdatabasen kan utnyttjas fritt inom ramarna för CC BY 4.0-licensen genom att som källa till statistikuppgifterna nämna Pensionsskyddscentralen.

8.1 Tidsplan för offentliggörande

Statistikens publikationstidpunkter meddelas i publiceringskalendern. Nästa års publiceringskalender publiceras i slutet av året.

8.2 Tillgång till tidsplanen för offentliggörande

Publiceringskalender för statistik

8.3 Användarnas tillgång

Statistikens uppgifter är tillgängliga för alla när de har publicerats på PSC:s webbplats på den tidpunkt som meddelats tidigare.

Embargopraxis: Medier som har förbundit sig till journalistreglerna kan höra sig för om material hos PSC:s kommunikationsavdelning.

9. Distributionsfrekvens

Förhandsuppgifter om statistiken utkommer i mars efter statistikåret. De slutliga uppgifterna publiceras i oktober efter statistikåret.

10. Tillgänglighet och tydlighet

10.1 Pressmeddelande (Statistikpublicering)

Statistikens publikationer finns i publiceringsarkivet Julkari: Totala pensionsutgifter (Julkari)

10.2 Publikationer (omfattande/övriga)

Nyckeltal: Pensionsutgifter

10.3 Webbdatabas

Totala pensionsutgifter (PxWeb)

11. Kvalitetsstyrning

11.1 Kvalitetssäkring

PSC har förbundit sig till principerna enligt kvalitetslöftet för Finlands officiella statistik. I statistikproduktionen följs kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik som är kompatibla med uppförandekodex för Europas statistik.

11.2 Kvalitetsbedömning

Kvaliteten på statistiken utvärderas i flera olika skeden under statistikprocessens gång.

12. Relevans

12.1 Användarnas behov

Respons från statistikens användare samlas in med kundenkäter. Respons ges också direkt via olika kanaler för kontakt. Den respons som fåtts följs upp och den tas i beaktande vid utvecklandet av statistiken.

13. Noggrannhet och tillförlitlighet

13.1 Övergripande noggrannhet och tillförlitlighet

Uppgifterna grundar sig på administrativa register. Utgångsuppgifterna är på individnivå, och på basis av dem betalas pensioner.

14. Aktualitet och punktlighet

14.1 Aktualitet

Datamaterialet blir klart i två delar och publiceras efter kvalitetskontroller i två olika publiceringar.

Förhandsuppgifter om statistiken utkommer i mars efter statistikåret. De slutliga uppgifterna utkommer i oktober.

15. Konsekvens och jämförbarhet

15.1 Jämförbarhet – geografisk

I statistiken används den regionklassificering som är gällande under statistikåret (kommuner, landskap, välfärdsområden).

15.2 Jämförbarhet – över tid

Pensionsskyddscentralen har producerat statistiken över de totala pensionsutgifterna sedan statistikåret 2016. Tidigare har statistiken producerats av FPA.

Statistikens tidsserie har korrigerats retroaktivt till och med år 1986 i och med bytet av statistikens producent. Ändringen gällde arbetspensionsutgifter som korrigerades i enlighet med PSC:s registeruppgifter. Korrigeringen orsakade också små ändringar i den sammanlagda summan av de totala pensionsutgifterna. Även ändringar i klassificeringen av uppgifter gjordes i samma sammanhang.

Statistikens grunduppgifter finns att få från och med år 1960. Tidsseriernas totalsummor är i huvuddrag jämförbara. De ändringar som skett i pensionslagstiftningen ska ändå beaktas när tidsserierna jämförs. Observeras bör bl.a. att begreppet folkpension ändrades 1.1.2008, efter vilket vårdbidrag och bostadsbidrag för pensionstagare inte längre betraktats som en del av pensionen.

15.3 Samanvändbarhet – mellan statistikområden

15.3.1 Samanvändbarhet – statistik på årsbasis och för kortare perioder

Uppgifterna om arbetspensionssystemet är i huvudsak enhetliga mellan månads- och årsstatistiken. Till följd av tidpunkten för plockningen av materialet fattas en del av de retroaktiva betalningarna och engångsbetalningarna av pension från de månadsvisa statistikuppgifterna.

Arbetspensionstagare i Finland: månadsstatistik

15.4 Samanvändbarhet – intern

Uppgifterna som publiceras i PSC:s finansieringsstatistik över betalda pensioner avviker från siffrorna i den här statistiken.

Uppgifterna i statistiken över totala pensionsutgifter och finansieringsstatistiken grundar sig på olika källor. Uppgifterna i statistiken över totala pensionsutgifter bildas utifrån registermaterial. Eurobeloppen över betalda pensioner som publiceras i finansieringsstatistik har samlats in från pensionsanstalternas bokslut och uppgifter som uppgetts till kostnadsfördelningen.

16. Kostnader och svarsbörda

Framställningen av statistiken finansieras årligen ur Pensionsskyddscentralens medel.

17. Revidering av uppgifter

18. Statistikprocessen

18.1 Källdata

Uppgifterna i statistiken grundar sig på PSC:s och FPA:s registermaterial.

Uppgifter om pensioner som betalas enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, trafikförsäkringslagen, militärskadelagen samt lagarna om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i militärtjänst och i krishanteringsuppdrag fås från Försäkringscentralen, Olycksfallsförsäkringscentralen, Statskontoret och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Uppgifterna om fritt formade oregistrerade tilläggspensioner fås från Finansinspektionen.

Uppgifterna om penningbeloppen av pensioner som betalas enligt kommunernas och evangelisk-lutherska kyrkans gamla pensionsstadgor baserar sig på uppgifter som FPA lämnat till PSC om dessa pensioner.

18.2 Frekvens för uppgiftsinsamling

18.3 Metod för uppgiftsinsamling

Administrativa register

18.4 Datavalidering

Granskningar i enlighet med PSC:s produktionsprocesser görs i flera skeden av statistikframställningen. Dessutom relateras resultaten till uppgifter om lagändringar och uppgifter från tidigare statistikår.

18.5 Behandling av uppgifter

Uppgifterna om pensioner som betalas av arbetspensionssystemet och FPA bildas av statistikinformationslager som upprätthålls gemensamt av Pensionsskyddscentralen och FPA. Lagret innehåller uppgifter om dem som fått pension från arbetspensions- eller folkpensionssystemet under årets sista dag samt den årliga pensionsutgiften.

Pensionsutgifterna för pensioner enligt kommunernas och kyrkans gamla pensionsstadgor läggs till uppgifterna om arbetspensionsutgifter inom den offentliga sektorn.

Penningbeloppet för de totala pensionsutgifterna bildas genom att lägga till arbetspensionsutgifterna för tryggheten med tanke på särskilda risker och fritt formade pensioner till den totala summan för arbetspensionsutgiften och FPA:s pensionsutgift.

 

This is staging