Arbete som utförs i Finland ska försäkras i Finland med vissa undantag som räknas upp längre ner på sidan.

En finländsk arbetsgivare är

 • skyldig att ordna en försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) för sina utländska arbetstagare som arbetar här på samma sätt som för sina finländska arbetstagare.

En utländsk arbetsgivare är

 • skyldig att teckna en pensionsförsäkring enligt ArPL för sina anställda som arbetar här.
 • skyldig att försäkra sina anställda som arbetar distans från Finland.

Finsk arbetspension betalas också till utländska arbetstagare till vilket land som helst. Pensionsförsäkringsavgifterna återbetalas inte när en person flyttar bort från Finland, utan han eller hon får i stället pension i sinom tid.

Undantag från försäkringsskyldigheten

Anställda som blivit utsända från utlandet för att arbeta i Finland arbetspensionsförsäkras inte i Finland, om

 • den anställda med stöd av EU-förordningarna om social trygghet omfattas av lagstiftningen i något annat land och har ett A1-intyg
 • den anställda med stöd av en överenskommelse om social trygghet omfattas av lagstiftningen i ett annat land och har ett intyg om tillämplig lagstiftning.

En utländsk arbetsgivare arbetspensionsförsäkrar inte sin utsända anställda i Finland om

 • den anställda med stöd av EU-förordningarna om social trygghet omfattas av lagstiftningen i något annat land och har ett A1-intyg
 • den anställda med stöd av en överenskommelse om social trygghet omfattas av lagstiftningen i ett annat land och har ett intyg om tillämplig lagstiftning
 • den anställda har blivit utsänd till Finland från ett icke-avtalsland för högst två år
 • den utländska arbetsgivaren har blivit befriad från försäkringsskyldigheten i Finland.

Anställda som blir utsända från EU- eller EES-länderna, Schweiz, USA, Indien, Israel, Chile, Kanada, Quebec, Kina eller Sydkorea till Finland kan omfattas av socialförsäkringen i utgångslandet. Då betalas försäkringsavgifter för dem endast dit.

Utsända arbetstagare står alltid i ett anställningsförhållande till arbetsgivaren i utgångslandet, och den utsända arbetstagaren kan inte ha finländska arbetsgivare.

Den anställda ska ha ett intyg om att hen omfattas av socialförsäkringen i utgångslandet (A1-intyg inom EU-området).

I bestämmelserna om social trygghet finns också egna bestämmelser för personer som arbetar i flera länder. A1-intyget gäller även dem. De kallas ofta för utsända arbetstagare på grund av A1-intyget, även om försäkringsreglerna för dem som arbetar i flera länder avviker från reglerna för utsända arbetstagare.

Läs mer:

Om en utländsk arbetsgivare skickar en arbetstagare till Finland för ett kortvarigt utlandsuppdrag på högst två år, ska arbetstagaren inte försäkras enligt ArPL.

Villkor för det är att

 • den anställda inte omfattas av socialförsäkringen i Finland när uppdraget i Finland börjar och
 • den anställda inte omfattas av finsk lagstiftning med stöd av EU-bestämmelserna om social trygghet eller bestämmelserna i överenskommelser om social trygghet.

Anställda som blivit utsända från ett icke-avtalsland arbetspensionsförsäkras inte i Finland, om deras uppdrag här fortgår högst två år.

Om arbetet i Finland fortgår en längre tid än två år, kan Pensionsskyddscentralen på ansökan befria den utländska arbetsgivaren från försäkringsskyldigheten enligt ArPL. Möjligheten till befrielse gäller inte sådana utsända arbetstagare, vilkas försäkring det finns bestämmelser om i EU-förordningarna om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet.

Befrielsen beviljas för högst fem år från det att arbetet i Finland inletts. En förutsättning för befrielse är att arbetsgivaren har ordnat pensionsskyddet för den anställda på något annat sätt.

Befrielse ansöks från Pensionsskyddscentralen med blanketterna:

Användningsändamål av A1-intygen i annan myndighetsverksamhet

A1-intyget används även för andra användningsändamål. Beställaransvarslagen förutsätter att den sociala tryggheten för anställda som sänds ut till Finland reds ut. Arbetarskyddsmyndigheten (RFV) övervakar att beställaransvarslagen följs och anvisar att utredningsskyldigheten kan uppfyllas med ett A1-intyg. Noggrannare uppgifter om hurudant intyg som är tillräckligt för det här ändamålet ges av arbetarskyddsmyndigheten.

Vid många byggarbetsplatser kan det krävas att man visar upp ett A1-intyg för att ha tillträde till byggarbetsplatsen. Detta krav kan grunda sig på övervakningen enligt den ovan nämnda beställaransvarslagen eller på praxis bland aktörerna på byggarbetsplatsen.

Vid frågor om detta är det skäl att vända sig till den som frågar efter intyget.

Arbetstagare från utlandet bör skaffa en personbeteckning

Arbetsgivare med verksamhet i Finland bör se till att en anställda som sänts ut till Finland skaffar sig en finländsk personbeteckning så fort som möjligt efter ankomsten till Finland.

Med hjälp av personbeteckningen är det enklare att utföra ärenden i Finland. Även om en utländsk anställd inte nödvändigtvis behöver en personbeteckning för att utföra ärenden i Finland, har den betydelse för hans eller hennes sociala trygghet.

Läs mer:

På andra webbplatser:

This is staging