Från och med år 1996 har pensionerna till pensionstagare som fyllt 65 år justerats med index för personer i pensionsålder. I början av år 2005 ändrades namnet på indexet till arbetspensionsindex. I uppställningen nedan jämförs förändringen av arbetspensionsindexet med utvecklingen av vissa andra index under perioden 1995-2017.

Nominell höjning, %  Reell höjning, %
 Förtjänstnivåindex 93,2 39,4
 Avtalslöneindex 58,7 14,5
 Arbetspensionsindex 48,0 6,8
 Full folkpension 48,06,8
 Konsumentprisindex 38,6 –

Under denna period har arbetspensionsindex stigit 48,0 procent nominellt och 6,8 procent reellt (se bilderna).

Det reella värdet av pensioner justerade med arbetspensionsindex har alltså stigit, men köpkraften i relation till löntagarnas har sjunkit. Om pensionen år 1995 var 60 procent av löntagarnas medelinkomst, uppgick den år 2017 till 46,6 procent (bild).

This is staging