Utförligare beskrivning av pensionssystemet i Belgien (på finska): Belgiens pensionssystem 2010 (pdf).

I Belgien finns egna pensionssystem för löntagare, för de anställda inom den offentliga sektorn och för företagare. Lantbruksföretagarna omfattas också av företagarnas pensionssystem. Pensionssystemen liknar dock varandra.

Ca 50 % av de anställda omfattas av arbetsgivarspecifika eller branschspecifika tilläggspensionssystem.

Från de lagstadgade arbetspensionssystemen betalas ålders- och familjepension ut.

Invalidpensionerna betalas från sjukförsäkringssystemet.

Pensionsskyddet baseras i huvudsak på arbete.  Till de pensionärer eller arbetsoförmögna som bor i Belgien och som inte har en tillräcklig utkomst betalas behovsprövade ålders- eller invalidförmåner.

Det finns ingen minimiförsäkringstid för erhållande av ålderspension.

På andra webplatser:

This is staging