Företagare ansvarar själva för sin pensionsförsäkring. De försäkrar sin verksamhet enligt lagen om pension för företagare (FöPL). Försäkringen är obligatorisk, om företagaren uppfyller villkoren för att omfattas av pensionslagen. Försäkringen ska tecknas inom sex månader från att företagsverksamheten har börjat. Företagaren kan teckna en pensionsförsäkring antingen i ett arbetspensionsförsäkringsbolag eller i en pensionskassa, om det finns en sådan inom företagarens bransch.

Som företagare betraktas personer som arbetar men inte utför arbetet i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande. Övriga förutsättningar för att omfattas av lagen:

  • företagaren är 18–69 år gammal (för dem som är födda år 1957 eller tidigare är den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten 68 år, för dem som är födda åren 1958-61 är den 69 år och för dem som är yngre 70 år)
  • företagsverksamheten har fortgått i fyra månader
  • arbetsinkomsten uppskattas till minst 7 958,99 euro om året (2020).

Enligt FöPL försäkras bolagsmän i öppna bolag och ansvariga bolagsmän i kommanditbolag. Enligt FöPL försäkras också personer som arbetar i ledande ställning i aktiebolag och som ensamma äger över 30 procent eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger mer än hälften av bolaget eller det röstetal som aktierna medför.

FöPL-företagarna utgör något under nio procent av de arbetspensionsförsäkrade.

Hur försäkringen ska tecknas i olika bolagsformer beskrivs närmare i Pensionsskyddscentralens anvisningar för fastställande av företagarens arbetsinkomst.

Företagarens arbetsinsats inverkar på arbetsinkomsten

FöPL-arbetsinkomsten utgör grunden för försäkringen. Arbetsinkomsten bör motsvara företagarens arbetsinsats. Pensionsbeloppet och försäkringsavgiften beräknas på basis av arbetsinkomsten.

Enligt lagen ska arbetsinkomsten enligt FöPL motsvara en sådan lön som skäligen bör betalas, om en person med motsvarande yrkesskicklighet avlönas att utföra det arbete som omfattas av FöPL eller den ersättning som annars kan anses i genomsnitt motsvara det FöPL-försäkrade arbetet.

Arbetsinkomsten enligt FöPL ska motsvara det ekonomiska värdet av företagarens arbetsinsats, inte företagsverksamhetens ekonomiska resultat. Arbetsinkomsten grundar sig alltså inte direkt på t.ex. företagets omsättning eller företagarens förvärvsinkomster enligt beskattningen, men dessa kan ge vägledning när man fastställer arbetsinkomsten.

Företagaren kan dock inte låta fastställa en högre arbetsinkomst än 180 750,00 euro (år 2020). Pensionsskyddscentralen gör upp anvisningar om arbetsinkomst och ger rekommendationer om minimibelopp för FöPL-arbetsinkomst inom olika branscher.

Pensionsanstalten fastställer på företagarens ansökan FöPL-arbetsinkomsten som ligger till grund för pensionen och försäkringsavgiften. Om företagarens arbetsinsats förändras, ska företagaren avtala om en ny arbetsinkomst med sin pensionsanstalt. Den nya arbetsinkomsten gäller efter ändringen.

Från och med år 2004 har den arbetsinkomst som ligger till grund för företagarens pensionsförsäkring också påverkat företagarens övriga sociala trygghet. Arbetslöshetsdagpenningen, sjukdagpenningen och föräldradagpenningen beräknas utifrån sökandens FöPL-arbetsinkomst.

Företagares fastställda arbetsinkomst till ett för lågt belopp i förhållande till de verkliga arbetsinkomsterna. I genomsnitt är FöPL-arbetsinkomsten en tredjedel lägre än medellönen. Det har konstaterats att FöPL-arbetsinkomsten i genomsnitt uppgår till 70 procent av den skattepliktiga arbetsinkomsten. Kvinnornas fastställda arbetsinkomst är närmare förvärvsinkomsterna än männens.

Företagaren bekostar sin pension huvudsakligen själv

En företagare bekostar själv sin pension genom att betala FöPL-försäkringsavgifter, som bestäms enligt den genomsnittliga ArPL-avgiften. År 2020 är försäkringsavgiften för företagare som är yngre än 53 år eller äldre än 62 år 24,1 procent av den fastställda FöPL-arbetsinkomsten. För dem som är i åldern 53-62 år är den 25,6 procent. Försäkringsavgiften är helt avdragsgill i beskattningen.

Företagare som för första gången inleder företagsverksamhet har fått en rabatt på försäkringsavgiften sedan år 1992. Numera är nya företagares rabatt 22 procent på försäkringsavgiften.

Rabatten är oberoende av företagarens ålder och den beviljas för företagsverksamhetens 48 första månader. Om den första företagarperioden varar en kortare tid än 48 månader, kan rabatten för den resterande rabattiden gälla ännu in på en andra företagarperiod.

Staten bekostar en del av företagarnas pensioner. I företagarnas pensionssystem har det inte uppkommit några fonder, utan pensionerna enligt företagarpensionslagarna finansieras genom ett fördelningssystem.

Företagarnas arbetspensionsavgifter används, efter avdrag för omkostnader, för att bekosta pensionsutgiften under det år avgifterna betalats in. Staten bekostar den del som avgifterna inte räcker till. År 2018 var statens andel av pensionsutgiften för företagarpensioner 20 procent.

Försäkringsavgiften påverkar pensionsbeloppet

FöPL-försäkringsavgiften är flexibel. Det betyder att företagaren kan välja att tillfälligt betala en större eller en mindre försäkringsavgift än den fastställda. När det går bra för företaget kan företagaren förbättra sin framtida pension genom att betala en tillskottsavgift, dvs. 10-100 procent mer än den avgift som grundar sig på den fastställda arbetsinkomsten, utan att FöPL-arbetsinkomsten behöver höjas permanent.

I sämre tider kan avgiften sänkas med 10–20 procent. Trots att den fastställda arbetsinkomsten inte ändras, tillväxer pensionen utgående från en sådan arbetsinkomst som motsvarar de inbetalda försäkringsavgifterna.

Företagaren tjänar alltid in pension på basis av de inbetalda FöPL-försäkringsavgifterna. Om företagaren har försummat att betala avgifter och de har preskriberats, minskar företagarens FöPL-pension.

Om företagaren har lämnat FöPL-avgifter obetalda för något år, minskas arbetsinkomsten för detta år i proportion till de obetalda avgifterna. Om FöPL-avgifterna för ett år är helt obetalda, är arbetsinkomsten för detta år noll euro när pensionen räknas ut.

Pensionsskyddscentralen övervakar

Pensionsskyddscentralen övervakar att företagarna har en arbetspensionsförsäkring. Om en företagare inte har tecknat en försäkring, uppmanar Pensionsskyddscentralen honom eller henne att göra det inom en skälig tid. Om företagaren inte följer uppmaningen, tecknar Pensionsskyddscentralen en FöPL-försäkring för företagaren på företagarens bekostnad i ett arbetspensionsförsäkringsbolag.

Företagaren kan själv teckna en försäkring retroaktivt för det innevarande året och de tre föregående åren. Pensionsskyddet för tiden före det kan inte kompletteras i efterskott.

Läs mer:

This is staging