Metodbeskrivning

Prognoserna tas fram med hjälp av Pensionsskyddscentralens modell för långtidsplanering. Pensionsutgiftsprognosen täcker de lagstadgade pensionerna i Finland, dvs. arbetspensionerna, folkpensionen, garantipensionen och pensionerna enligt militärskadelagen, lagen om militärolycksfall, lagen om olycksfallsförsäkring och trafikförsäkringslagen (s.k. SOLITA-pensioner). Finansieringskalkyler görs dock endast för arbetspensionerna inom den privata sektorn.

Lagen om pension för arbetstagare (ArPL) har behandlats som om det endast var en anstalt som sköter pensionerna enligt den. På så sätt får man data och uppskattningar av de genomsnittliga storheterna. De enskilda pensionsanstalternas ställning studeras inte.

Till uppbyggnaden består prognosmodellen av delar som är kopplade till varandra enligt följande bild.

metod

Bild: Prognosmodellens olika delar och deras inbördes relationer

Befolkningsprognosen bestämmer antalet pensionstagare och påverkar också sysselsättningsprognosen, som i sin tur bestämmer storleken på de framtida arbetspensionerna, eftersom pensionen tillväxer på basis av lönesumman. Antalet pensionstagare och storleken på pensionerna bestämmer tillsammans arbetspensionsutgifterna.

Arbetspensionsutgifterna beräknas per lag. För lagen om pension för arbetstagare görs också finansieringskalkyler och fastställs bland annat ArPL-avgiften. Antalet arbetspensionstagare och genomsnittspensionerna beräknas när alla lagspecifika kalkyler har blivit färdiga.

Vid beräkningen tillämpas medelvärdestekniken per ålder respektive kön. Sålunda får till exempel alla förvärvsarbetande 50-åriga män som är försäkrade enligt ArPL lika stor lön. Medelvärdestekniken är beräkningsmässigt enklare än en individanknuten teknik. Medelvärdestekniken ger dock inte någon information om pensionernas storleksfördelningar. Information om dem produceras med hjälp av mikrosimuleringsmodellen ELSI.

Folkpensionsutgiften uppskattas med hjälp av den nuvarande fördelningen mellan nya arbetspensioner och den arbetspensionsfördelning som ELSI tar fram.

SOLITA-pensionerna bestäms på basis av befolkningsprognosen. Utgångspunkten är de nu löpande SOLITA-pensionerna indelade enligt ålder och kön. De totala utgifterna för de lagstadgade pensionerna beräknas som summan av pensionsutgifterna för de olika delarna.

This is staging