Pensionsskyddscentralen utvecklar och upprätthåller mikrosimuleringsmodellen ELSI. Den används för att göra prognoser om hur det finländska arbetspensionssystemet och folk- och garantipensionerna, som betalas av FPA, kommer att utvecklas på lång sikt.

ELSI-modellens huvudsakliga roll är att komplettera Pensionsskyddscentralens modell för långsiktig planering (PTS-modellen), som fungerar på aggregatnivå. I PTS-modellen grupperas människorna efter kön, ålder och befolkningsstatus. Dessa gruppers genomsnittliga egenskaper, såsom lön och arbetspension, modelleras. I ELSI-modellen används däremot material på personnivå, med hjälp av vilket varje individs livscykel simuleras för sig.

Den population som modelleras inbegriper alla vuxna som omfattas av den sociala tryggheten i Finland samt sådana vuxna som har tjänat in pension inom arbetspensionssystemet i Finland. Modellens utgångsdata bygger på administrativa register och täcker hela den befolkning som är föremål för intresset.

ELSI-modellen består av moduler som körs efter varandra. I befolkningsmodulen simuleras nya personers inträde i populationen, dödsfall och övergångar från en befolkningsstatus till en annan. Till dessa övergångar hör bl.a. pensionsövergångar och arbetsmarknadsdynamik. I inkomstmodulen simuleras årslöner och pensionsgrundande perioder med sociala förmåner. De intjänade arbetspensionerna och arbetspensionernas eurobelopp beräknas i arbetspensionsmodulen, medan folk- och garantipensionerna simuleras i folkpensionsmodulen. I beskattningsmodulen beräknas inkomstskatter och nettoinkomster.

Modellen producerar resultatmaterial på personnivå som gör det möjligt att studera fördelningen av pensionerna i detalj och analysera resultaten efter befolkningsgrupp. Utöver analysen av tvärsnittsdata är det utgående från materialet möjligt att studera människornas simulerade livscykler och intjäningshistorier longitudinellt.

Resultat som beräknats med ELSI-modellen rapporteras regelbundet som en del av Pensionsskyddscentralens långsiktiga prognoskalkyler. Modellen används också för att bedöma hur föreslagna politikändringar skulle påverka pensionsförmånerna.

Läs mer:

På andra webplatser:

This is staging