1. Kontaktinformation

1.1 Organisation

Pensionsskyddscentralen (PSC)

1.2 Organisationsenhet

Planeringsavdelning

1.3 Kontaktpersonens namn

Marjo Kaasila
Jukka Lampi

1.4 Kontaktpersonens funktion

Statistikspecialist

1.5 Kontaktpunktens adress

Pensionsskyddscentralen
00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

1.6 Kontaktpunktens e-postadress

fornamn.efternamn@etk.fi
Kontaktformulär

1.7 Kontaktpunktens telefonnummer

029 411 20

1.8 Kontaktpunktens faxnummer

Fax: 09 148 1172

2. Uppdatering av metadata

2.1 Senaste intyg för metadata
2.2 Senaste sändning av metadata
2.3 Senaste uppdatering av metadata

3. Beskrivning av statistiken

3.1 Allmän beskrivning

Statistiken innehåller information om yrkesinriktad rehabilitering enligt arbetspensionslagarna. Statistiken omfattar hela rehabiliteringsprocessen, från ansökan till avslut och ända till uppföljningen efter rehabiliteringen.

I statistiken ingår uppgifter om rehabiliteringsansökningarna, rehabiliteringsbesluten, rehabiliteringsklienterna, rehabiliteringsåtgärderna och utgifterna, avslutade rehabiliteringsprogram och priset på rehabiliteringen.

3.2 Klassificeringar

Uppgifterna har indelats enligt vilken bakgrund den som genomgår rehabilitering har, dvs. om personen arbetar eller är pensionerad när rehabiliteringen börjar. Från och med år 2016 har rehabiliteringsklienterna delats in i de som själva ansökt om rehabilitering och de som fått rätt till rehabilitering i samband med ett sjukpensionsavgörandet. Andra klassificeringsgrunder i statistiken är ålder, kön och diagnos.

3.3 Sektorstäckning

Statistiken om arbetspensionsrehabilitering omfattar rehabiliteringen som gäller hela arbetspensionssystemet. Statistiken ger en helhetsbild av den privata sektorns arbetspensionsbolag, -stiftelser och -kassor samt den yrkesinriktade rehabiliteringen som finansieras av den offentliga sektorn. Rehabilitering som ordnas av Folkpensionsanstalten ingår inte i statistiken.

3.4 Statistiska begrepp och definitioner

Begreppen och definitionerna presenteras på statistikens hemsida.

3.5 Statistisk enhet
3.6 Statistisk population
3.7 Referensområde
3.8 Tidstäckning

4. Måttenhet

5. Referensperiod

Kalenderår och 1.1.–30.6.

6. Befogenheter

6.1 Lagstiftning och andra överenskommelser

Pensionsskyddscentralen är enligt lag skyldiga att föra statistik. I lagen om Pensionsskyddscentralen slås det fast att PSC har som uppgift att föra statistik över sitt verksamhetsområde.

Statistiken över arbetspensionsrehabilitering grundar sig på tillsynsplikten som anknyter till 1991 års reform av rehabiliteringslagstiftning (lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare APL 612/1991). Om rätten till arbetspensionsrehabilitering föreskrivs i arbetspensionslagarna, som uppräknas i 3 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

Lag om Pensionsskyddscentralen (Finlex)
Työntekijän eläkelaki (Finlex)

6.2 Datautbyte

7. Dataskydd i statistiken

7.1 Sekretess – principer

Pensionsskyddscentralen har förbundit sig till dataskydd i enlighet med med grundprinciperna för statistikverksamhet, med vilket en konfidentiell behandling av uppgifter säkerställs.

7.2 Sekretess – behandling av uppgifter

Datamaterialen har skyddats i behandlingens olika skeden med vederbörliga fysiska och tekniska lösningar. Personalen har tillgång endast till uppgifter som är nödvändiga för att sköta arbetsuppgifter. Till de utrymmen där material behandlas har inte utomstående tillträde. Personalen har undertecknat en sekretessförbindelse när de anställts.

Työeläkelaitokset toimittavat yksilötasoiset tiedot Eläketurvakeskukseen suojatulla sähköpostiyhteydellä.

8. Principer för offentliggörande

Pensionsskyddscentralens statistik publiceras vardagar klockan 9.00 på Pensionsskyddscentralens webbplats. Om möjliga undantag till klockslaget för publicering meddelas separat.

Statistikdatabasens data publiceras som öppen data. Det öppna gränssnittet till statistikdatabasen kan utnyttjas fritt inom ramarna för CC BY 4.0-licensen genom att som källa till statistikuppgifterna nämna Pensionsskyddscentralen.

8.1 Tidsplan för offentliggörande

Statistikens publikationstidpunkter meddelas i publiceringskalendern. Nästa års publiceringskalender publiceras i slutet av året.

8.2 Tillgång till tidsplanen för offentliggörande

Publiceringskalender för statistik

8.3 Användarnas tillgång

Statistikens uppgifter är tillgängliga för alla när de har publicerats på PSC:s webbplats på den tidpunkt som meddelats tidigare.

Tilaston tietoja jaetaan vuosittain työeläkelaitoksille laitoskohtaisina taulukoina ja visualisointeina.

Embargopraxis: Medier som har förbundit sig till journalistreglerna kan höra sig för om material hos PSC:s kommunikationsavdelning.

Kontaktuppgifter till PSC:s kommunikation

9. Distributionsfrekvens

10. Tillgänglighet och tydlighet

10.1 Pressmeddelande (Statistikpublicering)

Statistikens publikationer finns i publiceringsarkivet Julkari: Arbetspensionsrehabilitering (Julkari)

10.2 Publikationer (omfattande/övriga)

Työeläkekuntoutus (Julkari, på Finska)
Nyckeltal: Rehabiliteringsklienter

10.3 Webbdatabas

Arbetspensionsrehabilitering (PxWeb)

10.4 Tillgänglighet av mikrodata

Pensionsskyddscentralen kan plocka forskningsmaterial ur sina register för vetenskaplig forskning. Uppgifter överlåts i enlighet med offentlighetslagen och dataskyddslagen. Registermaterial utlämnas i regel inte för kommersiella ändamål. Den vetenskapliga undersökningen ska vara individualiserad.

Överlåtelse av Pensionsskyddscentralens registermaterial för forskningsändamål (Pdf)

10.5 Annan datadistribution
10.6 Metoddokumentation
10.7 Kvalitetsdokumentation

11. Kvalitetsstyrning

11.1 Kvalitetssäkring
11.2 Kvalitetsbedömning

12. Relevans

12.1 Användarnas behov
12.2 Andelen nöjda användare
12.3 Fullständighet

13. Noggrannhet och tillförlitlighet

13.1 Övergripande noggrannhet och tillförlitlighet
13.2 Urvalsfel
13.3 Övriga felkällor
13.3.1 Täckningsfel
13.3.2 Mätfel
13.3.3 Bortfallsfel
13.3.4 Bearbetningsfel
13.3.5 Modellantagandefel

14. Aktualitet och punktlighet

14.1 Aktualitet
14.2 Punktlighet

15. Konsekvens och jämförbarhet

15.1 Jämförbarhet – geografisk
15.2 Jämförbarhet – över tid
15.3 Samanvändbarhet – mellan statistikområden
15.3.1 Samanvändbarhet – statistik på årsbasis och för kortare perioder
15.3.2 Samanvändbarhet – nationalräkenskaper
15.4 Samanvändbarhet – intern

16. Kostnader och svarsbörda

17. Revidering av uppgifter

18. Statistikprocessen

18.1 Källdata
18.2 Frekvens för uppgiftsinsamling
18.3 Metod för uppgiftsinsamling
18.4 Datavalidering
18.5 Behandling av uppgifter
18.6 Anpassning

19. Kommentarer

This is staging