Pensionskassorna beviljar arbetspensioner till kassans medlemmar och andra som är försäkrade i kassan. Pensionskassorna skiljer sig från arbetspensionsförsäkringsbolagen så att de hör till en viss arbetsgivare eller bransch.

Till en pensionskassa hör alltså anställda hos en eller flera arbetsgivare, som har ett ekonomiskt eller verksamhetsmässigt samband. Också anställda hos arbetsgivare som hör till samma koncern kan höra till en gemensam pensionskassa.

Utöver lagstadgade arbetspensionsskydd kan en pensionskassa erbjuda sina medlemmar tilläggspensionsskydd genom tilläggsförmånskassor eller -avdelningar. Då kan också arbetstagarna finansiera en del av tilläggspensionsskyddet.

De som är försäkrade i pensionskassor utgör ca 1,0 procent av alla arbetspensionsförsäkrade.

Pensionskassor som sköter lagstadgade pensioner

  • Apotekens Pensionskassa
  • Eläkekassa Verso
  • Liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabek (i konkurs)
  • OP-Eläkekassa
  • Reka Eläkekassa
  • Valion Eläkekassa

I PSC:s Statistikdatabas finns mera information om försäkrade och pensionstagare hos olika arbetspensionsaktörer, om deras premieinkomster och andra storheter som gäller dem.

Regleringen av pensionskassorna

På pensionskassorna tillämpas lagen om försäkringskassor (1164/1992). Enligt lagen kan en pensionskassa ha en eller flera stiftare. Stiftaren ska vara finsk medborgare eller en annan inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet belägen stats medborgare eller en sammanslutning eller stiftelse vars hemort finns i Finland eller i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ett personbolag (öppet bolag, kommanditbolag) kan vara stiftare under vissa förutsättningar.

Vid kassamötet utövas beslutanderätt i kassans ärenden av kassans medlemmar (arbetstagarna) och delägare (arbetsgivarna). Minimiantalet medlemmar i en pensionskassa som sköter lagstadgad pensionsförsäkring är 300.

För att kunna bedriva verksamhet i en pensionskassa ska man ansöka om fastställelse av kassans stadgar och ändringar i dem hos Finansinspektionen. Kassan ska också anmälas till försäkringskasseregistret inom utsatt tid. Som ett villkor för fastställelse av stadgarna eller ändringar i dem kan Finansinspektionen uppställa att kassan skaffar ett tillräckligt grundkapital eller en tillräcklig grundfond.

Det är också möjligt att bilda en ny pensionskassa så att ett arbetspensionsbolag överlåter arbetsgivar- eller delägarspecifikt ArPL-försäkringsbestånd med de medel som täcker det och ett visst verksamhetskapital till en ny pensionskassa.

This is staging