Vid beräkningen av ansvarsskulden som uppstår när pension tillväxer, dvs. diskonteringen av framtida fonderade pensionsersättningar, utgår man från ett antagande om en nominell fondränta på tre procent. Enligt det justeras ansvarsskulden alltid minst med en årlig tre procents fondränta.

Fondräntan har satts jämförelsevis lågt och har därför i allmänhet uppnåtts med undantag av några exceptionella år.

I och med att fondräntan har satts lågt skulle placeringsverksamheten under de flesta år visa ett kraftigt överskott, om inga andra åtgärder vidtogs. Åtgärden för att lösa problemet med varierande placeringsintäkter är årliga höjningar av de fonderade ålderspensionerna. Höjningarna kan riktas enbart till vissa åldersgrupper, för närvarande dem som fyllt 55 år.  Målet är att hålla arbetspensionsavgiftens utveckling jämn.

Hur stora höjningarna blir bestäms av avsättningskoefficienten. Den bestäms utifrån alla pensionsanstalters genomsnittliga solvens.

En buffert mot växlingar i aktieavkastningen är det aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret (ALF), som kan vara positivt eller negativt. Som högst kan det vara en procent av ansvarsskulden och som lägst -20 procent av ansvarsskulden. Denna del av ansvarsskulden ökas eller minskas beroende på hur pensionsanstalternas aktieavkastning i genomsnitt utvecklas.

Tillgångar som överstiger den övre gränsen (1 procent) överförs till ålderspensionsansvaren på individnivå genom att öka de fonderade pensionsdelarna. Underskridande av den nedre gränsen (-20 procent) förhindras genom att upplösa en del av pensionsanstaltens verksamhetskapital.

Om den genomsnittliga avkastningen på aktier försämras kraftigt, minskar ett negativ ALF ansvarsskuldens totala belopp och det blir lättare för pensionsanstalten att uppfylla kravet på tillräcklig solvens. Det aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret fungerar alltså som en mekanism som jämnar ut aktierisken.

Varje pensionsanstalt ska alltså gottgöra sin ansvarsskuld med fondräntan på tre procent, avsättningskoefficenten och förändringen av det aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret, dvs. tjugo procent av aktieavkastningskoefficienten.

Läs mer:

This is staging