Antalet arbetspensionsstagare

Tabellen i Excel-format
Tabellens data i statistikdatabasen
Applikation: arbetspensionstagarnas antal och genomsnittlig arbetspension månadsvis

Genomsnittlig arbetspension, €/mån

Tabellen i Excel-format
Tabellens data i statistikdatabasen
Applikation: arbetspensionstagarnas antal och genomsnittlig arbetspension månadsvis

Månadens arbetspensionsutgift, 1 000 €

Tabellen i Excel-format
Tabellens data i statistikdatabasen
Applikation: arbetspensionsutgiften månadsvis

Antalet nypensionerade med arbetspension

Tabellen i Excel-format
Tabellens data i statistikdatabasen
Applikation: antalet nypensionerade med arbetspension och genomsnittlig arbetspension månadsvis

Nypensionerades genomsnittliga arbetspension, €/mån

Tabellen i Excel-format
Tabellens data i statistikdatabasen
Applikation: antalet nypensionerade med arbetspension och genomsnittlig arbetspension månadsvis

Läs mer på Etk.fi:

Begrepp och definitioner

Arbetspensionstagare

Person som den sista dagen i statistikmånaden från arbetspensionssystemet får pension som grundar sig på egen yrkesbana eller familjepension. Pensioner som grundar sig på egen yrkesbana är ålderspension, partiell förtida ålderspension, sjukpension, specialpension för lantbruksföretagare och deltidspension.

De som får en familjepension till beloppet noll euro ingår inte i statistiken.

Nypensionerade med arbetspension

Person som under statistiktiden börjat få pension (ålderspension, sjukpension eller specialpension för lantbruksföretagare) som grundar sig på egen yrkesbana.

Personer som börjat få partiell förtida ålderspension betraktas inte som nypensionerade med arbetspension. Om nivån för den partiella ålderspensionen ändras under statistiktiden antecknas personen i uppgifterna för både 25 % och 50 %.

Utgifter i månadsstatistik är förhandsuppgifter.

Genomsnittlig arbetspension

Den genomsnittliga arbetspensionen inkluderar eurobeloppen av de löpande pensioner som grundar sig på egen yrkesbana och som betalades i slutet av månaden. I punkten samtliga pensionsslag är även familjepensioner inkluderade.

Utgifter i månadsstatistik är förhandsuppgifter.

Månadens arbetspensionsutgift

Det sammanräknade eurobeloppet av de löpande arbetspensionerna i slutet av månaden. Pensioner som betalas som ett engångsbelopp ingår inte i arbetspensionsutgiften.

Läs mer på Etk.fi:

This is staging