Enligt det bosättningsbaserade folkförsäkringssystemet betalas ålders- och familjepensioner samt invalidpensioner till unga personer. Pensionerna är jämnstora.

Från arbetspensionssystemet beviljas endast inkomstrelaterad jämnstor invalidpension.

Största delen av de anställda omfattas av kollektivavtalsbaserade och företagsbundna tilläggspensionssystem. Tilläggspensionssystemen omfattar över 90 % av löntagarna.

Alla de personer som arbetat eller bott en tillräcklig tid i Nederländerna har rätt till allmän ålderspension (AOW). För att erhålla full pension förutsätts att man bott 50 år i landet. Pensionen är bunden till minimilönen i landet.

Rätt till allmän familjepension (ANW) har änka och änkling, sambor, tidigare make, föräldralöst barn och person som bott i samma hushåll som förmånslåtaren. Pensionen är jämnstor och den är bunden till minimilön i landet.

Alla de personer som varit anställda tillräcklig lång tid för att erhålla pension och som uppfyller vissa medicinska kriterier är berättigade till invalidpension (WIA). Invalidpensionssystemet för unga (WAJONG) omfattar ungdomar i åldern 17-30.

På andra webplatser:

This is staging