År 2019 var företagarnas genomsnittliga fastställda FöPL-arbetsinkomst 21 900 euro. Bland män var den 22 800 euro, bland kvinnor 20 100 euro. Antalet företagare var sammanlagt 210 800, varav 139 300 var män och 71 400 kvinnor. Ca en tredjedel av företagarna var alltså kvinnor.

I figuren nedan visas medelvärdet av de FöPL-försäkrades arbetsinkomst i olika femårsåldersgrupper år 2019. Medeltalen på arbetsinkomsten ökar med stigande ålder. Medelvärdet för kvinnornas arbetsinkomst är lägre än medelvärdet för männens arbetsinkomst i praktiskt taget alla åldersklasser

Diagram

Tabeller
 • Statistikdatabasen

FöPL-arbetsinkomst

Beskrivning av statistiken

Producent: Pensionsskyddscentralen
Statistikens webbsida: FöPL-arbetsinkomster
Statistiken ingår i Finlands officiella statistik: Nej

Beskrivning

Statistiken över FöPL-arbetsinkomsten innehåller klassificerad information om företagarpensionsförsäkringarnas antal hos pensionsanstalterna, fastställda FöPL-arbetsinkomster och utnyttjandet av flexibiliteten i arbetsinkomsten.

Datainnehåll

Statistiken tillhandahåller klassificerad information om företagarpensionsförsäkringarnas antal hos pensionsanstalterna, fastställda FöPL-arbetsinkomster och utnyttjandet av flexibiliteten i arbetsinkomsten per 31.12.år.

Klassificeringar

Uppgifterna har indelats efter kön och åldersgrupp samt arbetsinkomstens storlek.

Datainsamlingsmetoder och informationskälla

Statistiken har sammanställts ur sammanfattande uppgifter som pensionsanstalterna gjort utifrån sina egna register och meddelat till Pensionsskyddscentralen. Uppgifterna samlas in elektroniskt.

Uppdateringsintervall

Uppgifterna uppdateras en gång om året.

Tid för färdigställande eller publicering

Maj

Tidsserie

Statistiken FöPL-arbetsinkomster efter ålder har producerats sedan år 2005 och FöPL-arbetsinkomster efter arbetsinkomstens storlek sedan år 2013.

Ämnesord

FöPL, försäkrade, arbetsinkomster, flexibilitet

FöPL-arbetsinkomster

FöPL-försäkrade 

FöPL-försäkrade under statistikåret v är företagare med en FöPL-försäkring som är i kraft vid årets slut. Även försäkringar som upphör 31.12.år betraktas i statistiken som försäkringar som är i kraft. Om företa-garen fyller 68 i december under statistikåret, vilket innebär att försäkringsskyldigheten upphör under statistikåret, ingår företagaren inte i statistiken som försäkrad. I denna statistik räknas endast företagare med försäkringar som är i kraft som försäkrade, inte fribrevsinnehavare.

Flexavgift uppåt -personer 

Med flexibel FöPL-avgift avses att företagare kan välja att betala tillskottsavgift eller minska arbetspens-ionsförsäkringsavgift utan att den FöPL-arbetsinkomst som fastställts som grund för pensionstillväxten behöver ändras permanent (FöPL 116 §). Pensionen tillväxer utgående från en sådan arbetsinkomst som motsvarar de inbetalda försäkringsavgifterna. Det kallas totalarbetsinkomst. I statistiken betyder flexav-gift uppåt antalet FöPL-försäkrade som under statistikåret har betalat tillskottsavgift till sin arbetspens-ionsförsäkringsavgift, dvs. utnyttjat flexibiliteten uppåt.

Flexavgift neråt -personer

I statistiken betyder flexavgift neråt antalet FöPL-försäkrade som under statistikåret har betalat förmins-kad arbetspensionsförsäkringsavgift, dvs. utnyttjat flexibiliteten neråt.

Bekräftad FöPL-arbetsinkomst i gängse pris

Som grund för pensionstillväxten fastställs en arbetsinkomst för företagaren (FöPL 112 §). Även försäkringsavgifterna bestäms enligt arbetsinkomsten. Den fastställda FöPL-arbetsinkomsten är medeltalet av de fastställda FöPL-arbetsinkomster som var i kraft under året i fråga. Den har räknats som ett medeltal av de i respektive pensionsanstalt försäkrade fastställda FöPL-arbetsinkomsternas medeltal vägt med antalet försäkrade. Pensionsanstalterna har uppgett medeltalet av sina FöPL-arbetsinkomster.

Bekräftad FöPL-arbetsinkomst omräknade med lönekoefficienten till år v

Den fastställda FöPL-arbetsinkomsten höjs årligen automatiskt i arbetspensionssystemet med lönekoefficienten. Den fastställda FöPL-arbetsinkomsten finns i tabellen enligt både gängse pris och omräknad med lönekoefficienten till nivån för det senast statistikförda året.

Begrepp som används i klassificeringen

Nedre gräns för FöPL-arbetsinkomst

Företagarens fastställda FöPL-arbetsinkomst ska enligt lagen vara minst 7 502,14 euro enligt 2015 års nivå. Den nedre gränsen ändras årligen enligt lönekoefficientens förändring och statistikklassen ändras på motsvarande sätt.

Övre gräns för FöPL-arbetsinkomst

Företagarens fastställda FöPL-arbetsinkomst kan enligt lagen vara högst 170 375 euro enligt 2015 års nivå. Den övre gränsen ändras årligen enligt lönekoefficientens förändring och statistikklassen ändras på motsvarande sätt.

This is staging