Arbetspensionsskyddets innehåll fastställs i pensionslagarna. Arbetspensionslagarna för den privata sektorn är

  • lagen om pension för arbetstagare, ArPL
  • lagen om pension för företagare, FöPL
  • lagen om pension för lantbruksföretagare LFöPL och
  • lagen om sjömanspensioner SjPL.

Eftersom pensionsskyddet definieras i lagen finns det inga skillnader i ArPL- eller FöPL-pensionsskyddets innehåll mellan olika pensionsanstalter.

Pensionsskyddet inom den offentliga sektorn regleras i pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL). I den sammanslogs i början av år 2017 lagen om kommunala pensioner (KomPL), lagen om statens pensioner (StaPL), pensionslagen för den evangelisk-lutherska kyrkan (KyPL) och bestämmelserna om Folkpensionsanstaltens personalpensioner.

Det finns också egna pensionslagar för dem som innehar höga förtroendeuppgifter inom staten (riksdagsledamöter och republikens president). Personalen på Finlands Bank, Folkpensionsanstalten och Ålands landskapsregering har också egna pensionsbestämmelser.

Tillämpningsanvisningarna görs upp i samarbete

Tillämpningsanvisningarna är Pensionsskyddscentralens rekommendationer till arbetspensionsanstalterna om hur arbetspensionslagarna ska tillämpas.   Avsikten med dem är att arbetspensionslagarna ska tillämpas enhetligt på pensionsanstalterna.

Pensionsskyddscentralen gör upp tillämpningsanvisningarna i samarbete med pensionsanstalterna och andra samarbetsparter. Av anvisningarna framgår bland annat hur arbetspensionslagarna, grunderna för kostnadsfördelningen och andra bestämmelser om verkställandet av arbetspensionerna ska tillämpas.

This is staging