Norges lagstadgade pensionssystem är en del av folkförsäkringssystemet (Folketrygden). Från folkförsäkringssystemet betalas ålderspension samt efterlevandepension och barnpension. Utöver pensionerna betalas också andra socialförsäkringsförmåner från folkförsäkringssystemet, såsom förmåner vid arbetsoförmåga eller arbetslöshet samt sjukdagpenningar och familjeförmåner.

Folkförsäkringssystemet finansieras med avgifter (arbeidsgiveravgift/ trygdeavgift) som betalas av arbetsgivarna, arbetstagarna och företagarna samt andra personer som omfattas av folkförsäkringssystemet.

Det norska pensionssystemet består av tre delar. Grunden utgörs av det allmänna folkförsäkringssystemet som kompletteras av ett särskilt förtidspensionssystem (avtalspension AFP) och av obligatoriska tjänstepensioner (pensioner enligt OTP-lagen). Dessa pensionsarrangemang kompletteras ytterligare av individuellt pensionssparande.

Ålderspensionssystemet inom folkförsäkringssystemet reformerades år 2011. Övergångsfasen för ålderspensionssystemet pågår ännu. Ålderspensionen för dem födda 1943–1953 räknas helt och hållet enligt de gamla bestämmelserna (lov om folketrygden, kapitel 3 och 19). För de som är födda 1954–1962 räknas pensionen delvis enligt de gamla bestämmelserna och delvis enligt de nya bestämmelserna (lov om folketrygden, kapitel 20). Till dem som är födda 1963 eller senare beviljas ålderspensionen helt och hållet enligt de nya bestämmelserna.

I Norge är det möjligt att under vissa förutsättningar gå i pension vid 62 års ålder, men månadspensionen blir då lägre än om pension tas ut senare.

Löpande pensioner justeras enligt ändringen i lönenivån, från vilken en fast andel på 0,75 procentenheter dras av.

Läs mer:

På andra webplatser:

  • För administrationen av folkförsäkringssystemet ansvarar NAV
  • Beskrivning av Norges pensionssystem på SSA:s sidor
  • Beskrivning av Norges pensionssystem och socialförsäkring på Europeiska kommissionens webbsidor
  • Om skatt i Norden: portalen Nordisk eTax

This is staging