Antalet arbets- och folkpensionstagare bosatta utomlands och genomsnittlig totalpension efter bosättningsland

De nordiska länderna, EU-länderna samt andra länder till vilka pensioner betalades till över 100 personer.

Tabellen i Excel-format
Tabellens data i statistikdatabasen
Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över pensionstagarna i Finland

This is staging