Den lägsta pensionsåldern höjs från 63 år med 3 månader för varje åldersklass tills åldersgränsen blir 65 år. Den som är födda 1955 är den första åldersgruppen vars pensionsålder höjs.  Den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten och pensionsintjäningen höjs också. Inom folkpensionssystemet är pensionsåldern 65 år.

Pensionsåldern för dem som är födda år 1965 eller senare anpassas till den förväntade livslängdens utveckling. En pensionsålder som bestämts enligt den förväntade livslängden tillämpas för första gången år 2030, om den förväntade livslängden förändras. Då ändras också pensionsåldern inom folkpensionssystemet på motsvarande sätt.

För varje åldersklass beräknas en målsatt pensionsålder. Den målsatta pensionsålder är den då uppskovsförhöjningen, som räknas till pensionen efter den lägsta pensionsåldern, är lika stor som den nedskärning av den månatliga pensionen som livslängdskoefficienten medför.

Inom arbetspensionssystemet kan ålderspensionen börja i början av månaden efter den då arbetstagaren, som har uppnått pensionsåldern, har avslutat den anställning på basis av vilken han eller hon söker ålderspension. Det är alltså en förutsättning för ålderspensionen att arbetstagaren inte längre är kvar i den anställning därifrån han eller hon avgår med pension. Företagare behöver inte upphöra med företagsverksamheten när de går i pension.

I lagen om statens pensioner och lagen om sjömanspensioner finns undantag

I regel är pensionsåldern enligt pensionslagarna för den offentliga sektorn densamma som enligt ArPL och höjs på samma sätt som inom den privata sektorn. En del offentligt anställda och sjömän kan emellertid ha rätt till ålderspension före åldersklassens lägsta pensionsålder.

Under en övergångsperiod kan vissa anställda inom staten och kommunerna också ha rätt till ålderspension vid en yrkesbaserad pensionsålder. Bland annat poliser och tulltjänstemän kan ha en sänkt pensionsålder, om anställningen har börjat före 1.7.1989 och fortgår utan avbrott till pensionsåldern. Också de yrkesbaserade pensionsåldrarna höjs steg för steg för dem som enligt de regler som gällde före år 2017 skulle ha uppnått sin pensionsålder år 2018 eller senare.

Enligt bestämmelserna om statligt anställda finns det inom Försvarsmakten och Gränsbevakningen även i fortsättningen lägre avgångsåldrar, som gör det möjligt att gå i ålderspension före 63 års ålder.

Sjömanspensionssystemet reformerades i början av år 2016, och de sänkta pensionsåldrarna kommer att avskaffas efter en övergångsperiod. Arbetstagare har rätt att gå i pension vid en sänkt pensionsålder som de har intjänat före utgången av år 2024. Det förutsätter att personen också uppfyller de övriga kriterierna för sänkt pensionsålder, bl.a. att SjPL-anställningen fortsätter ända till pensionsåldern.

Största delen av sjömännen har redan haft en pensionsålder som följer ArPL, och de sänkta pensionsåldrarna har gällt ca 10 procent av de sjömän som är i arbete i dag. I ändringarna har man beaktat den höjning av pensionsåldern som reformen år 2017 medför. Den s.k. intjänade pensionsåldern för SjPL-försäkrade har som lägst varit 55 år för manskap och 60 år för befäl.

På andra webbplatser:

Ålderspensionen kan skjutas upp och en del av den tas ut i förtid

Det räknas det uppskovsförhöjning till pensionen från åldersklassens lägsta pensionsålder tills pensionen börjar. Då görs en permanent uppskovsförhöjning på pensionen som är 0,4 % för varje månad med vilken pensionen skjuts upp. För arbete under samma tid tillväxer också ny pension ända till den övre åldersgränsen för pensionsintjäning.

Det är möjligt att ta ut 25 eller 50 procent av ålderspensionen i förtid. Man kan ta ut partiell förtida ålderspension vid 61 års ålder. Då förtidsminskas pensionen med 0,4 % per månad. Åldersgränsen för partiell förtida ålderspension höjs med början från dem som är födda år 1964.

Det är inte längre möjligt att ta ut ålderspensionen i förtid. De som fötts år 1951 var de sista som hade möjlighet till förtida ålderspension vid 62 års ålder. Då var den permanenta förtidsminskningen på pensionen 0,6 % för varje månad med vilken pensionen tidigarelades.

Läs mer:

This is staging