Pensionsskyddet grundar sig på arbete, det finns ingen bosättningsbaserad minimitrygghet. Det går att betala försäkringsavgifter frivilligt till exempel för studietiden. De olika yrkesgrupperna har flera olika arbetspensionssystem. Ca 13 % av arbetstagarna omfattas av arbetsgivarnas tilläggspensionssystem.

Enligt systemet beviljas ålders- och invalidpensioner, familjepensioner och några former av förtidspensioner. I samband med pensionsreformen slopades flera former av förtidspensioner. Rätten till pension förutsätter minst 15 års försäkringstid som också kan inkludera oavlönade perioder (t.ex. barnavårdstid).

Enligt tilläggspensionssystemen beviljas ålders- och invalidpensioner samt familjepensioner.

Pensionsålder för män är 65 år, för kvinnor 60 år.  Kvinnornas pensionsålder stiger gradvis till 65 år från och med år 2024.

På andra webplatser:

  • Pensionsskyddet administreras av socialministeriet (Bundesministerium fur Arbeit, Sociales und Konsumentenschutz). Pensionsskyddets administration är decentraliserad, det finns flera olika försäkringsanstalter.
  • Förbindelseorgan i ärenden som gäller överenskommelser om social trygghet är socialförsäkringsanstalternas centralförbund (Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger).
  • Beskrivning av Österrikes pensionssystem på SSA:s sidor
  • Beskrivning av Österrikes pensionssystem och socialförsäkring på Europeiska kommissionens webbsidor

This is staging