Systemet med avträdelsestöd upphörde vid slutet av år 2018, efter vilket nya avträdelsestöd inte längre beviljas. De avträdelsestöd som redan beviljats berörs inte av ändringen. Avträdelsestödet har alltid varit i kraft en viss tidsperiod i taget. Den senaste lagen om avträdelsestöd var i kraft åren 2015–2018.

Avträdelsestöd har betalats till lantbruksföretagare som avstår från lantbruksproduktion eller renskötsel före pensionsåldern. Avträdelsestödet ingick inte i arbetspensionssystemets förmåner, fast det beräknades på basis av arbetsinkomster som försäkrats inom arbetspensionssystemet. Avträdelsestödet var en form av lantbruksstöd, en specialpension som finansierades helt och hållet med statens medel.

Avträdelsestödet bestämdes som arbetspension och folkpension. Grundbeloppet motsvarar den invalidpension som på basis av LFöPL-arbetsinkomsterna skulle ha betalats till den försäkrade, om han eller hon blivit arbetsoförmögen vid tidpunkten för avträdelsen. Kompletteringsdelen är lika stor som den folkpension, som den försäkrade skulle ha beviljats, om han eller hon vid tidpunkten för avträdelsen skulle ha haft rätt till folkpension som sjukpension. År 2018 uppgick specialpensioner för lantbruksföretagare i genomsnitt till 1100 euro i månaden.

År 2018 gick cirka 200 försäkrade i pension så att de började få specialpension för lantbruksföretagare. Vid slutet av år 2018 fick sammanlagt 10 700 personer specialpension för lantbruksföretagare. Antalet personer med specialpension för lantbruksföretagare har minskat på samma gång som antalet lantbruksföretagare har minskat. Som störst var antalet pensionstagare under första hälften av 1990-talet.

This is staging